Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru angajarea personalului medical cu studii superioare și medii din domeniul sănătății publice

Posted on 28/10/2020 in Posturi vacante by admin

Funcții vacante

Personal medical cu studii superioare și medii

 

CSP Căușeni

NR. Funcția Secția Unități
1. Medic statistician Serviciul monitorizare și analiza datelor 1
2. Laborant în medicină Diagnostic de laborator 1

 

CSP Cahul

NR. Funcția Secția Unități
1. Medic igienist Secția controlul bolilor netransmisibile și promovarea sănătății 2
2. Medic statistician Serviciul monitorizare și analiza datelor 1
3. Medic microbiolog Diagnostic de laborator 2
4. Medic igienist Diagnostic de laborator 1

 

CSP Edineț

NR. Funcția Secția Unități
1. Medic statistician Serviciul monitorizare și analiza datelor 1
2. Laborant în medicină Diagnostic de laborator 1
3. Felcer laborant Diagnostic de laborator 2
4. Medic igienist-șef secție Secția controlul bolilor netransmisibile și promovarea sănătății 1

 

CSP Soroca

NR. Funcția Secția Unități
1. Medic statistician Serviciul monitorizare și analiza datelor 1
2. Medic microbiolog Diagnostic de laborator 2
3. Medic epidemiolog Controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică 2
4. Asistent medical igienist Secția controlul bolilor netransmisibile și promovarea sănătății 1

 

CSP Bălți

NR. Funcția Secția Unități
1. Medic igienist Protecția sănătății publice 1
2. Medic epidemiolog Controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică 1
3. Medic microbiolog Diagnostic de laborator 3

 

CSP Ungheni

NR. Funcția Secția Unități
1. Medic igienist Protecția sănătății publice 2
2. Asistent medical igienist Protecția sănătății publice 1
3. Medic microbiolog Diagnostic de laborator 2
4. Felcer laborant Diagnostic de laborator 2

 

CSP Comrat

NR. Funcția Secția Unități
1. Medic igienist Protecția sănătății publice 2
2. Medic igienist Secția controlul bolilor netransmisibile și promovarea sănătății 1
3. Asistent medical igienist Secția controlul bolilor netransmisibile și promovarea sănătății 1
4. Medic microbiolog Diagnostic de laborator 2

 

CSP  Hîncești

NR. Funcția Secția Unități
1. Medic igienist Protecția sănătății publice 1
2. Asistent medical igienist Protecția sănătății publice 1

Condițiile pentru a candida:

La o funcție poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. au capacitate deplină de exercițiu;
 4. sunt apte, din punct de vedere al sănătății, pentru exercitarea funcției, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respective sunt stabilite cerințe special de sănătate;
 5. au studiile necesare prevăzute pentru funcția respective;
 6. instruiri profesionale;
 7. nu au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
 8. nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu au interdicția de a ocupa o funcție, ce derive dintr-un act de constatare a Autorității Naționale de Integritate;

 

Abilități: Lucru cu informația, planificare, instruire, motivare, mobilizare de sine, capacitatea de a lua decizii și de a evolua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, managerială, organizare, analiză și sinteză.

 

Atitudini/Comportamente: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, autocontrol, atitudine pozitivă, să posede calități psihice necesare (spirit de observație, răbdare, capacitate de comunicare etc);

 

Lista documentelor necesare pentru  participare la concurs:

 1. cererea de inscriere la concurs;
 2. copia buletinului de identiate;
 3. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 4. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. certificat medical;
 7. curriculum vitae;
 8. copia certificatului de căsătorie;
 9. referință de la ultimul loc de muncă;

Modalitatea de depunere a documentelor:

– copiile documentelor nominalizate, împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora;

– condidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail, (cu condiția că candidații, care depun dosarul prin poștă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

– certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data care a fost declarat învingător.

 

Data limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 16.11.2020, până la orele 16:30.

Adresa poșltală: Chișinău, str.Gh.Asachi, 67/A, et.I, bir.100.

Persoana de contact – Scotigor Tatiana. Telefon de contact: (022) 574-580

Comments on 'Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru angajarea personalului medical cu studii superioare și medii din domeniul sănătății publice' (0)

Comments are closed.