Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Posted on 07/04/2021 in Posturi vacante by Iovu Tatiana

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 •  Direcția audit intern

Auditor intern (fpe) -2 unităti

 • Secția managementul și metodologia controlului în sănătate publică

 Inspector  principal (fpe)1 unitate,

 •  Secția managementul și metodologia controlului în domeniul transplantului

Inspector principal (fpe) – 1 unitate

Condițiile pentru a candida la o funcție publică:

 La o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază:

 1.  deține cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cunoaşte limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin(1) lit a) și b) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente  penale nestinse;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această intericție;
 10. nu are interdicția de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 1.  formularul de participare (conform modelului anexat la prezentul anunț)  (conform modelului )
 2. CV-ul (conform modelului Europass);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 5. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 6. certificat medical  medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere (conform modelului );

  Modalitatea de depunere a documentelor:

 •  Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
 • Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, probei scrise, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 Data limită pentru depunerea  Dosarului de concurs – 22.04.2021,  până orele 16:30

Adresa poştală: mun.Chişinău, str. Gh. Asachi, 67/A, et. I, bir.100.

Persoana de contact – Iovu Tatiana. Telefon de contact: (022) 574-580

 • Inspector principal ANSP (sediul central) (fpe) – 1 unitate,

Secția managementul și metodologia controlului în sănătate publică –  1 unitate

 Scopul general al funcției: Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative ce se referă la securitatea şi sănătatea în muncă în unităţile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul ocrotirii sănătății şi sănătăţii publice, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul de competență în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

 Atribuțiile de bază:

 •  Aprecierea priorităților în domeniul planificării controlului de stat asupra respectării legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă în unităţile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul ocrotirii sănătății şi sănătăţii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Planificarea, coordonarea și monitorizarea controlului de stat asupra respectării legislației în domeniul de competență la nivel național;
 • Participarea la dirijarea activităților inspecției în domeniul respectării legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă la nivel regional și teritorial;
 • Elaborarea și implementarea metodologiilor de control asupra respectării legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Examinarea petițiilor privind activitatea agenților economici conform domeniului de competență;
 • Întocmirea proceselor verbale de constrîngere administrativă în cazul stabilirii abaterilor de la legislația sanitară în vigoare;
 • Cercetarea accidentelor de muncă conform domeniului de competență;
 • Evaluarea și analiza rezultatelor inspecției ce vizează respectarea legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă conform domeniului de competență, cu prezentarea informațiilor periodice conducerii Agenției.

 Cerințe specifice pentru participare la concurs

 •  Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice/juridice;
 • Experiență professională în domeniu nu mai puțin de 1 an, confirmată documentar;
 • Pregătire postuniversitară, confirmată documentar;
 • Categorii de atestare, confirmate documentar;
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point;

Bibliografia:

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
 2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
 3. Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 
 4. Legea nr. 100/2017 privind actele legislative;
 5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995;
 6. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;
 7. Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 8. Legea nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice
 9. Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 10. Hotărîrea Guvernului nr. 663 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare
 11. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008 

Inspector principal (fpe) – 1 unitate

 • Serviciul managementul și metodologia controlului în domeniul transplantului

 Scopul general al funcției:

 Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule umane, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul de competență în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

Atribuțiile de bază:

 •  Aprecierea priorităților în domeniul planificării controlului de stat asupra respectării legislației privind transplantul de organe, țesuturi și cellule umane.
 • Organizarea şi realizarea controlului planificat şi inopinat al activităţii întreprinderilor şi instituţiilor care practică activități de transplant de organe, țesuturi și celule umane în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Elaborarea și implementarea unui sistem de control al calităţii şi de testare a tuturor activităţilor de donare, prelevare, conservare, testare, stocare şi distribuţie pentru a garanta calitatea şi siguranţa organelor, ţesuturilor şi celulelor folosite pentru transplant.
 • Evaluarea și analiza rezultatelor inspecției ce vizează respectarea legislației privind transplantul de organe, țesuturi și cellule umane cu prezentarea informațiilor periodice conducerii Agenției.

Cerințe specifice pentru participare la concurs

 •  Studii superioare medicale;
 • Experiență professională în domeniu nu mai puțin de 2 ani, confirmată documentar;
 • Pregătire postuniversitară, confirmată documentar;
 • Categorii de atestare, confirmate documentar;
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point;

Bibliografia:

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
 2. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 
 4. Legea nr. 100/2017 privind actele legislative;
 5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995;
 6. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;
 7. Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 8. Legea nr.42/2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane;
 9. Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 10. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008

 

 • Direcția audit intern

 Auditor intern   – 2 unități

Scopul general al funcției: 1.Realizarea activităților din cadrul misiunilor de audit intern al instituției, efectuarea altor sarcini aferente domeniului de activitate.

Atribuțiile de bază:

 1. Efectuarea activităților de audit intern pentru avaluarea sistemelorde management financiar și control intern ale ANSP. Raportarea rezultatelor obținute în urma efectuării misiunii de audit intern și monitorizarea acțiunilor ulterioare comunicării rezultatelor.
 2. Coordonarea și implementarea sistemului de management financiar și control intern conform legislației în vigoare.
 3. Participarea la raportarea asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatea de audit intern.
 4. Participarea la realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 1. Posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 2. Manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 3. Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în ştiinţe economice, auditului intern, juridice, cursuri de perfecţionare profesională în domeniul de audit administraţiei publice centrale.
 4. Experienţă profesională în domeniu auditului intern sau în serviciul public – nu mai puțin de 3 ani
 5. Abilități de utilizare a calculatorului (1C, Word, Execel, Power Point).

Bibliografia:

 1. 1.Constituția RM;
 2. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 3. Legea nr. 183 din 11.07.2012 concurenţei
 4. Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat
 5. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional.
 6. Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern
 7. Legea nr.61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit;
 8. Legea nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar;
 9. Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 02.07.2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern
 10. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.51 din 23.06.2009 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public;
 11. Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 139 din 20.10.2010 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament – model de funcţionare a unităţii de audit intern);
 12. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public;
 13. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 29.12.2008 cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public;
 14. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 12.10.2012 privind aprobarea Standardelor naţionale de audit intern.

 

Comments on 'Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante' (0)

Comments are closed.