Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de șef adjunct direcție (Inspector sanitar de stat)

Posted on 01/07/2020 in Posturi vacante by admin

Șef  adjunct  Direcție (Inspector sanitar de stat) (fpc)  – 3 unități,  inclusiv:

 

CSP Ungheni – 1 unitate

CSP Hîncești – 1 unitate

CSP Căușeni –  1unitate

 

Condițiile pentru a candida la o funcție publică:

 

La o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază:

 

 1. deține cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cunoaşte limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin(1) lit a) și b) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente  penale nestinse;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această intericție;
 10. nu are interdicția de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

 

Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 

 1. formularul de participare ((conform modelului));
 2. CV-ul (conform modelului Europass);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 5. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 6. certificat medical ;
 7. cazierul judiciar.

Modalitatea de depunere a documentelor:

 

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
 • Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, probei scrise, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 15.07.2020,  până orele 16:30

 

Adresa poştală: mun.Chişinău, str. Gh. Asachi, 67/A, et. I, bir100.

Persoana de contact – Iovu Tatiana. Telefon de contact: (022) 574-580

 

 1. Șef adjunct  Direcție  (Inspector sanitar de stat) (fpc) – 3 unități,   

 

Scopul general al funcției: Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul sănătăţii, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul sănătății publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

 

Atribuțiile de bază:

 

 • Coordonarea realizării funcției de control de stat în sănătate, în domeniile de competență, conform legislației în vigoare și ale metodologiei de control în teritoriul deservit;
 • Planificarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea controlului de stat în sănătate în teritoriul deservit;
 • Asigurarea controlului privind realizarea planurilor de dezvoltare socială și economică în teritoriul deservit, a programelor complexe de ocrotire a sănătății populației, a mediului înconjurător, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de trai, a programelor de instruire și educație;
 • Asigurarea examinării petițiilor persoanelor fizice și juridice, conform domeniului de competență
 • Înaintarea autorităţilor administraţiei publice, întreprinderilor, organizaţiilor, persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, prescripţii sanitare obligatorii pentru executare privind remedierea încălcărilor legislaţiei sanitare;
 • Sesizarea autorităților publice locale și a organelor de drept asupra încălcărilor constatate;
 • Examinarea cauzelor contravenționale, în conformitate cu Codul contravențional;
 • Asigurarea prezentării informațiilor periodice conducerii Agenției referitor la activitatea în domeniul de competență realizată în teritoriul deservit.

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs

 

 • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice
 • Experiență profesională în domeniu nu mai puțin de 3 ani
 • Pregătire postuniversitară, confirmată documentar.
 • Categorii de atestare, confirmate documentar.
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point

 

Bibliografia:

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008
 2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008
 3. Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016 
 4. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative
 5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995
 6. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
 7. Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
 8. Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică
 9. Legea nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice
 10. Legea nr. 382/1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor
 11. Legea nr. 186/2008 privind securitatea și sănătatea în muncă
 12. Hotărârea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 13. Hotărârea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009 „Cu privire la Comisia extraordinară de sănătate publică;
 14. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008

Comments on 'Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de șef adjunct direcție (Inspector sanitar de stat)' (0)

Comments are closed.