Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de șef direcție Centrul de Sănătate Publică Ungheni (cu statut de direcție)

Posted on 16/03/2020 in Posturi vacante by admin
 1. Șef direcție (Centrul de Sănătate Publică) (fpc) – 1 unitate

 

Condițiile de participare la concurs:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Cunoaşterea limbii de stat;
 3. Capacitate deplină de exerciţiu;
 4. Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. Studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 6. Lipsa antecedentelor penale nestinse;
 7. Apt de muncă (din punct de vedere medical);
 8. Nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 1. formularul de participare (conform modelului anexat la prezentul anunț);
 2. CV-ul (conform modelului Europass);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 5. copia carnetului de muncă;
 6. certificat medical (Forma 086/e);
 7. cazierul judiciar.

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
 • Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, probei scrise, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 01.04.2020,  până orele 1630

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Asachi 67 A, et.1, bir.100

Persoana de contact – Iovu Tatiana

Telefon de contact: (022) 574-580

 

 

 1. Șef direcție (Centrul de Sănătate Publică) (fpc) Ungheni – 1 unitate

Scopul general al funcției: Asigurarea managementului activității Centrului de Sănătate Publică (în continuare Centru), prin coordonarea procesului de implementare la nivel local a  politicilor statului în domeniul de competență: supravegherea de stat în sănătate; promovarea și protecția sănătății; monitorizarea și evaluarea stării de sănătate a populației din teritoriul deservit.

 

Atribuțiile de bază:

 • Organizarea și dirijarea activității Centrului;
 • Asigurarea planificării activității Centrului;
 • Asigurarea implementării la nivel teritorial a Programelor naționale în domeniul sănătății;
 • Înaintarea în adresa autorităților publice locale a propunerilor privind executarea legislației sanitare;
 • Monitorizarea și evaluarea stării de sănătate a populației din teritoriul deservit
 • Asigurarea realizării planurilor de dezvoltare social și economică la nivel local;
 • Acordarea ajutorului consultativ specialiştilor din sistemul de sănătate, învățământ, altor departamente şi organizaţii, populaţiei în probleme de promovarea sănătăţii;
 • Sesizarea autorităților publice locale privind situația în domeniul sănătății publice în teritoriul deservit;
 • Dezvoltarea strategiilor de comunicare în diferite aspecte ale promovării modului sănătos de viață
 • Asigurarea elaborării notelor informative în adresa Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, privind activitatea Centrului.

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs

 • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice;
 • Experiență profesională în domeniu nu mai puțin de 3 ani
 • Pregătire postuniversitară, confirmată documentar.
 • Categorii de atestare, confirmate documentar.
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point
 • Asigurarea prezentării informațiilor periodice Inspectorului sanitar de stat din teritoriu și conducerii Agenției referitor la activitatea în domeniul de competență.
 • Evaluarea și analiza rezultatelor inspecției în domeniul respectării legislației sanitare la nivel teritorial, cu prezentarea informațiilor periodice Inspectorului Sanitar de Stat din teritoriu.

Bibliografia:

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008
 2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008
 3. Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016
 4. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative
 5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995
 6. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
 7. Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
 8. Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică
 9. Legea nr. 382/1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor
 10. Legea nr. 186/2008 privind securitatea și sănătatea în muncă
 11. Legea 278/2007 privind controlul tutunului
 12. Hotărârea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 13. Hotărârea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009 „Cu privire la Comisia extraordinară de sănătate publică;
 14. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008

Comments on 'Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de șef direcție Centrul de Sănătate Publică Ungheni (cu statut de direcție)' (0)

Comments are closed.