Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției control de stat în sănătate (inspecție)

Posted on 03/03/2020 in Posturi vacante by admin
 • Inspector principal7 unități, inclusiv:

 

CSP Orhei –  1 unitate

CSP Căușeni – 1 unitate (Anenii-Noi )

CSP ANSP (sediul central) – 5 untăți

 

Condițiile pentru a candida la o funcție publică:

 

La o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază:

 

 1. deține cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cunoaşte limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin(1) lit a) și b) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente  penale nestinse;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această intericție;
 10. nu are interdicția de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

 

Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 

 1. formularul de participare (conform modelului);
 2. CV-ul (conform modelului Europass);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 5. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 6. certificat medical ;
 7. cazierul judiciar.

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
 • Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, probei scrise, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 18.03.2020,  până orele 16:30

 

Adresa poştală: mun.Chişinău, str. Gh. Asachi, 67/A, et. I, bir100.

Persoana de contact – Iovu Tatiana. Telefon de contact: (022) 574-580

 

 

 1. Inspector principal (fpe) – 2 unități,

 

Scopul general al funcției: Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul sănătății publice, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul de competență în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

 

Atribuțiile de bază:

 

 • Asigurarea coordonării realizării funcției de control de stat în sănătate, în domeniile de competență, conform legislației în vigoare și ale metodologiei de control în teritoriul
 • Asigurarea controlului privind realizarea planurilor de dezvoltare socială și economică în teritoriul deservit, a programelor complexe de ocrotire a sănătății populației, a mediului înconjurător, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de trai, a programelor de instruire și educație
 • Participarea la planificarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea controlului de stat în sănătate în teritoriul
 • Examinarea petițiilor persoanelor fizice și juridice conform domeniului de competență;
 • Întocmirea proceselor verbale de constrângere administrativă în cazul stabilirii abaterilor de la legislația sanitară în vigoare;
 • Asigurarea prezentării informațiilor periodice Inspectorului sanitar de stat din teritoriu și conducerii Agenției referitor la activitatea în domeniul de competență.
 • Evaluarea și analiza rezultatelor inspecției în domeniul respectării legislației sanitare la nivel teritorial, cu prezentarea informațiilor periodice Inspectorului Sanitar de Stat din teritoriu.

 

 

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs

 

 • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice
 • Experiență profesională în domeniu nu mai puțin de 1 ani
 • Pregătirea postuniversitară, confirmată documentar.
 • Categorii de atestare, confirmate documentar.
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point

Bibliografia:

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008
 2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008
 3. Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016
 4. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative
 5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995
 6. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
 7. Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
 8. Legea nr. 186/2008 privind securitatea și sănătatea în muncă
 9. Legea 278/2007 privind controlul tutunului
 10. Hotărârea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 11. Hotărârea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009 „Cu privire la Comisia extraordinară de sănătate publică;
 12. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008

 

 1. Inspector principal ANSP (sediul central) (fpe) – 5 unități, inclusiv:
  • Secția managementul și metodologia controlului în sănătate publică – 1 unitate

Scopul general al funcției: Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative ce se referă la securitatea şi sănătatea în muncă în unităţile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul ocrotirii sănătății şi sănătăţii publice, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul de competență în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

 

Atribuțiile de bază:

 

 • Aprecierea priorităților în domeniul planificării controlului de stat asupra respectării legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă în unităţile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul ocrotirii sănătății şi sănătăţii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Planificarea, coordonarea și monitorizarea controlului de stat asupra respectării legislației în domeniul de competență la nivel național;
 • Participarea la dirijarea activităților inspecției în domeniul respectării legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă la nivel regional și teritorial;
 • Elaborarea și implementarea metodologiilor de control asupra respectării legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Examinarea petițiilor privind activitatea agenților economici conform domeniului de competență;
 • Întocmirea proceselor verbale de constrîngere administrativă în cazul stabilirii abaterilor de la legislația sanitară în vigoare;
 • Cercetarea accidentelor de muncă conform domeniului de competență;
 • Evaluarea și analiza rezultatelor inspecției ce vizează respectarea legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă conform domeniului de competență, cu prezentarea informațiilor periodice conducerii Agenției.

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs

 

 • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice/juridice;
 • Experiență professională în domeniu nu mai puțin de 1 an, confirmată documentar;
 • Pregătire postuniversitară, confirmată documentar;
 • Categorii de atestare, confirmate documentar;
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point;

 

2.2. Secția managementul și metodologia controlului în domeniul activității farmaceutice și dispozitivelor medicale -1 unitate 

 

Scopul general al funcției: Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul  activităţii farmaceutice, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul de competență în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

 

Atribuțiile de bază:

 • Organizarea şi realizarea controlului planificat şi inopinat al activităţii întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice, indiferent de forma juridică de organizare, de tipul de proprietate şi de subordonare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Exercitarea funcţiei de control la etapele de recepţie, evidenţă, păstrare şi livrare a medicamentelor și dispozitivelor medicale;
 • Verificarea respectării cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează medicamentele și produsele parafarmaceutice.
 • Aplicarea măsurilor de prevenire a prezenţei pe piaţă a medicamentelor și dispozitivelor medicale nesupuse evaluării calităţii, fără documente de origine, cu termen de valabilitate expirat etc.
 • Constatarea contravenţiilor şi întocmirea proceselor-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al RM în domeniile de activitate.
 • Examinarea reclamaţiilor în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice,
 • Prelevarea probelor din întreprinderile şi instituţiile farmaceutice pentru controlul calităţii,

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs

 • Studii superioare medicale farmaceutice/bioingineri
 • Experiență în domeniu nu mai puțin de 1 an, confirmată documentar.
 • Pregătire postuniversitară, confirmată documentar.
 • Categorii de atestare, confirmate documentar.
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point

 

Bibliografia:

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
 2. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 4. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative;
 5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995;
 6. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;
 7. Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 8. Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică;
 9. Legea nr. 92/2012 cu privire la dispozitivele medicale
 10. Legea nr. 382/1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor;
 11. Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 12. Hotărârea Guvernului RM nr. 128 din 06.02.2006  cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori;
 13. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008

 

 

2.3 Secția managementul și metodologia controlului în domeniul siguranței ocupaționale – 1 unitate 

 

Scopul general al funcției: Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative ce se referă la securitatea şi sănătatea în muncă în unităţile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul ocrotirii sănătății şi sănătăţii publice, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul de competență în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

 

Atribuțiile de bază:

 

 • Aprecierea priorităților în domeniul planificării controlului de stat asupra respectării legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă în unităţile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul ocrotirii sănătății şi sănătăţii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Planificarea, coordonarea și monitorizarea controlului de stat asupra respectării legislației în domeniul de competență la nivel național;
 • Participarea la dirijarea activităților inspecției în domeniul respectării legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă la nivel regional și teritorial;
 • Elaborarea și implementarea metodologiilor de control asupra respectării legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Examinarea petițiilor privind activitatea agenților economici conform domeniului de competență;
 • Întocmirea proceselor verbale de constrîngere administrativă în cazul stabilirii abaterilor de la legislația sanitară în vigoare;
 • Cercetarea accidentelor de muncă conform domeniului de competență;
 • Evaluarea și analiza rezultatelor inspecției ce vizează respectarea legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă conform domeniului de competență, cu prezentarea informațiilor periodice conducerii Agenției.

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs

 

 • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice/juridice;
 • Experiență professională în domeniu nu mai puțin de 1 an, confirmată documentar;
 • Pregătire postuniversitară, confirmată documentar;
 • Categorii de atestare, confirmate documentar;
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point;

Bibliografia:

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
 2. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 4. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative;
 5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995;
 6. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;
 7. Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 9. Hotărârea Guvernului RM nr. 128 din 06.02.2006  cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori;
 10. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008

 

 

2.4 Secția managementul și metodologia controlului în domeniul siguranței ocupaționale -1 unitate 

 

Scopul general al funcției: Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative ce se referă la securitatea şi sănătatea în muncă în unităţile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul ocrotirii sănătății şi sănătăţii publice, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul de competență în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

 

Atribuțiile de bază:

 

 • Aprecierea priorităților în domeniul planificării controlului de stat asupra respectării legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă în unităţile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul ocrotirii sănătății şi sănătăţii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Planificarea, coordonarea și monitorizarea controlului de stat asupra respectării legislației în domeniul de competență la nivel național;
 • Participarea la dirijarea activităților inspecției în domeniul respectării legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă la nivel regional și teritorial;
 • Elaborarea și implementarea metodologiilor de control asupra respectării legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Examinarea petițiilor privind activitatea agenților economici conform domeniului de competență;
 • Întocmirea proceselor verbale de constrîngere administrativă în cazul stabilirii abaterilor de la legislația sanitară în vigoare;
 • Cercetarea accidentelor de muncă conform domeniului de competență;
 • Evaluarea și analiza rezultatelor inspecției ce vizează respectarea legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă conform domeniului de competență, cu prezentarea informațiilor periodice conducerii Agenției.

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs

 

 • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice/juridice;
 • Experiență professională în domeniu nu mai puțin de 1 an, confirmată documentar;
 • Pregătire postuniversitară, confirmată documentar;
 • Categorii de atestare, confirmate documentar;
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point;

Bibliografia:

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
 2. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 4. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative;
 5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995;
 6. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;
 7. Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 9. Hotărârea Guvernului RM nr. 128 din 06.02.2006  cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori;
 10. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008

 

 

2.5  Serviciul managementul și metodologia controlului în domeniul transplantului – 1 unitate

 

Scopul general al funcției: Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule umane, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul de competență în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

 

Atribuțiile de bază:

 

 • Aprecierea priorităților în domeniul planificării controlului de stat asupra respectării legislației privind transplantul de organe, țesuturi și cellule umane.
 • Organizarea şi realizarea controlului planificat şi inopinat al activităţii întreprinderilor şi instituţiilor care practică activități de transplant de organe, țesuturi și celule umane în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Elaborarea și implementarea unui sistem de control al calităţii şi de testare a tuturor activităţilor de donare, prelevare, conservare, testare, stocare şi distribuţie pentru a garanta calitatea şi siguranţa organelor, ţesuturilor şi celulelor folosite pentru transplant.
 • Evaluarea și analiza rezultatelor inspecției ce vizează respectarea legislației privind transplantul de organe, țesuturi și cellule umane cu prezentarea informațiilor periodice conducerii Agenției.

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs

 

 • Studii superioare în medicină generală
 • Experiență professională în domeniu nu mai puțin de 1 an, confirmată documentar;
 • Pregătire postuniversitară, confirmată documentar;
 • Categorii de atestare, confirmate documentar;
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point;

Bibliografia:

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
 2. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 4. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative;
 5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995;
 6. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;
 7. Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 8. Legea nr.42/2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane;
 9. Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 10. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008

Comments on 'Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției control de stat în sănătate (inspecție)' (0)

Comments are closed.