Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției control de stat în sănătate (inspecție)

Posted on 18/11/2020 in Posturi vacante by admin
    • Șef Direcție  (fpc) – 1 unitate

           CSP Ungheni

    • Șef adjunct  Direcție (Inspector sanitar de stat) (fpc) – 3 unități, inclusiv:

           CSP Ungheni – 1unitate

    CSP Hîncești – 1 unitate

    CSP Căușeni – 1 unitate

     

    • Inspector principal – 3 unități,  inclusiv:

    CSP Orhei – 2 unități

    CSP Comrat – 1 unitate

     

    • Inspector superior  – 6 unități,  inclusiv:

    CSP Comrat – 1 unitate

    CSP Chișinău -2 unități

    CSP Bălți (Fălești) – 1 unitate

    CSP Cahul – 1 unitate

    CSP Hîncești -1 unitate

    • Specialist principal direcția juridică – 1 unitate

          CSP Chișinău – 1 unitate

     

    Condițiile pentru a candida la o funcție publică:

     

    La o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază:

     

    1. deține cetăţenia Republicii Moldova;
    2. cunoaşte limba de stat;
    3. are capacitate deplină de exerciţiu;
    4. nu a împlinit vârsta de 63 ani;
    5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
    6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă
    7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin(1) lit a) și b) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    8. nu are antecedente  penale nestinse;
    9. nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această intericție;
    10. nu are interdicția de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

     

     

    Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

    Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

    Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

     

    1. formularul de participare (conform modelului );
    2. CV-ul (conform modelului Europass);
    3. copia buletinului de identitate;
    4. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
    5. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
    6. certificat medical
    7. cazierul judiciar. Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere, conform modelului anexat.

    Modalitatea de depunere a documentelor:

     

    • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
    • Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, probei scrise, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).
    • În cazul dacă candidatul depune decțarație pe propria răspundere, are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

     

        Data limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 07.12.2020,  până orele 16:30

     

    Adresa poştală:Chişinău, str. Gh. Asachi, 67/A, et. I, bir100.

    Persoana de contact – Iovu Tatiana. Telefon de contact: (022) 574-580

     

    1. Inspector superior

     

    Scopul general al funcției: Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul sănătății publice, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul de competență în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

     

    Atribuțiile de bază:

     

    • Efectuarea controlului asupra respectării legislației sanitare, în conformitate cu prevederile Legii 131 din 8 iunie 2012 privind activitatea de întreprinzător în teritoriul deservit;
    • Participarea la planificarea activităților de control în domeniul sănătății publice în teritoriul deservit;
    • Examinarea petițiilor persoanelor fizice și juridice conform domeniului de competență;
    • Întocmirea proceselor verbale de constrângere administrativă în cazul stabilirii abaterilor de la legislația sanitară în vigoare;
    • Participarea la elaborarea și prezentarea informațiilor periodice conducerii referitor la activitatea în domeniul de competență;

     

    Cerințe specifice pentru participare la concurs

     

    • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice sau în alte domenii, cu condiția că are studii medii de specialitate, calificativul –asistent medical igienist, epidemiolog.
    • Experiență profesională în domeniu nu mai puțin de 1 an;
    • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point

     

    Bibliografia:

     

    1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008
    2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008
    3. Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016
    4. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative
    5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995
    6. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
    7. Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
    8. Legea nr. 186/2008 privind securitatea și sănătatea în muncă
    9. Legea 278/2007 privind controlul tutunului
    10. Hotărârea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
    11. Hotărârea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009 „Cu privire la Comisia extraordinară de sănătate publică;
    12. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008

     

    1. Inspector principal (fpe)

     

    Scopul general al funcției: Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul sănătății publice, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul de competență în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

     

    Atribuțiile de bază:

     

    • Asigurarea coordonării realizării funcției de control de stat în sănătate, în domeniile de competență, conform legislației în vigoare și ale metodologiei de control în teritoriul
    • Asigurarea controlului privind realizarea planurilor de dezvoltare socială și economică în teritoriul deservit, a programelor complexe de ocrotire a sănătății populației, a mediului înconjurător, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de trai, a programelor de instruire și educație
    • Participarea la planificarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea controlului de stat în sănătate în teritoriul
    • Examinarea petițiilor persoanelor fizice și juridice conform domeniului de competență;
    • Întocmirea proceselor verbale de constrângere administrativă în cazul stabilirii abaterilor de la legislația sanitară în vigoare;
    • Asigurarea prezentării informațiilor periodice Inspectorului sanitar de stat din teritoriu și conducerii Agenției referitor la activitatea în domeniul de competență.
    • Evaluarea și analiza rezultatelor inspecției în domeniul respectării legislației sanitare la nivel teritorial, cu prezentarea informațiilor periodice Inspectorului Sanitar de Stat din teritoriu.

     

    Cerințe specifice pentru participare la concurs

     

    • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice
    • Experiență profesională în domeniu nu mai puțin de 1 ani
    • Pregătirea postuniversitară, confirmată documentar.
    • Categorii de atestare, confirmate documentar.

     

    Bibliografia:

    1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008
    2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008
    3. Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016
    4. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative
    5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995
    6. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
    7. Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
    8. Legea nr. 186/2008 privind securitatea și sănătatea în muncă
    9. Legea 278/2007 privind controlul tutunului
    10. Hotărârea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
    11. Hotărârea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009 „Cu privire la Comisia extraordinară de sănătate publică;
    12. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008

     

     

    1. Șef adjunct  Direcție   (Inspector sanitar de stat) (fpc)  

     

    Scopul general al funcției: Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul sănătăţii, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul sănătății publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

     

    Atribuțiile de bază:

     

    • Coordonarea realizării funcției de control de stat în sănătate, în domeniile de competență, conform legislației în vigoare și ale metodologiei de control în teritoriul deservit;
    • Planificarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea controlului de stat în sănătate în teritoriul deservit;
    • Asigurarea controlului privind realizarea planurilor de dezvoltare socială și economică în teritoriul deservit, a programelor complexe de ocrotire a sănătății populației, a mediului înconjurător, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de trai, a programelor de instruire și educație;
    • Asigurarea examinării petițiilor persoanelor fizice și juridice, conform domeniului de competență
    • Înaintarea autorităţilor administraţiei publice, întreprinderilor, organizaţiilor, persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, prescripţii sanitare obligatorii pentru executare privind remedierea încălcărilor legislaţiei sanitare;
    • Sesizarea autorităților publice locale și a organelor de drept asupra încălcărilor constatate;
    • Examinarea cauzelor contravenționale, în conformitate cu Codul contravențional;
    • Asigurarea prezentării informațiilor periodice conducerii Agenției referitor la activitatea în domeniul de competență realizată în teritoriul deservit.

     

    Cerințe specifice pentru participare la concurs

     

    • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice
    • Experiență profesională în domeniu nu mai puțin de 3 ani
    • Pregătire postuniversitară, confirmată documentar.
    • Categorii de atestare, confirmate documentar.
    • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point

     

    Bibliografia:

     

    1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008
    2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008

    3 Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016

    4 Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative

    5 Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995

    6 Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

    7 Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător

    8 Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică

    10 Legea nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice

    11 Legea nr. 382/1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor

    12.Legea nr. 186/2008 privind securitatea și sănătatea în muncă

    1. Hotărârea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
    2. Hotărârea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009 „Cu privire la Comisia extraordinară de sănătate publică;
    3. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008

     

     

    1. Inspector principal (fpe) – 2 unități,

     

    Scopul general al funcției: Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul sănătății publice, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul de competență în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

     

    Atribuțiile de bază:

     

    • Asigurarea coordonării realizării funcției de control de stat în sănătate, în domeniile de competență, conform legislației în vigoare și ale metodologiei de control în teritoriul
    • Asigurarea controlului privind realizarea planurilor de dezvoltare socială și economică în teritoriul deservit, a programelor complexe de ocrotire a sănătății populației, a mediului înconjurător, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de trai, a programelor de instruire și educație
    • Participarea la planificarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea controlului de stat în sănătate în teritoriul
    • Examinarea petițiilor persoanelor fizice și juridice conform domeniului de competență;
    • Întocmirea proceselor verbale de constrângere administrativă în cazul stabilirii abaterilor de la legislația sanitară în vigoare;
    • Asigurarea prezentării informațiilor periodice Inspectorului sanitar de stat din teritoriu și conducerii Agenției referitor la activitatea în domeniul de competență.
    • Evaluarea și analiza rezultatelor inspecției în domeniul respectării legislației sanitare la nivel teritorial, cu prezentarea informațiilor periodice Inspectorului Sanitar de Stat din teritoriu.

     

    Cerințe specifice pentru participare la concurs

     

    • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice
    • Experiență profesională în domeniu nu mai puțin de 1 ani
    • Pregătirea postuniversitară, confirmată documentar.
    • Categorii de atestare, confirmate documentar.

     

    Bibliografia:

    1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008
    2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008
    3. Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016
    4. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative
    5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995
    6. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
    7. Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
    8. Legea nr. 186/2008 privind securitatea și sănătatea în muncă
    9. Legea 278/2007 privind controlul tutunului
    10. Hotărârea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
    11. Hotărârea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009 „Cu privire la Comisia extraordinară de sănătate publică;
    12. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008

     

     

    1. Specialist principal direcția juridică (fpe)

     

    Scopul general al funcției: Asigurarea juridică a activităţii Agenției şi respectarea uniformă a legislației, perfecționarea legislației Republicii Moldova, prin reglementarea chestiunilor ce ţin de competenţa ANSP, precum şi îmbunătăţirea calităţii proiectelor de ordine, regulamente, acte normative.

     

    Atribuțiile de bază:

     

    • Asigurarea respectării legislației în toate domeniile de activitate ale Agenției;
    • Acordarea asistenței juridice în fața instanțelor judecătorești de toate nivelele;
    • Reprezentarea intereselor Agenției în  instituțiile specializate, în organele administrației publice centrale și locale;
    • Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Agenției în raporturile cu autoritățile publice;
    • Participarea la elaborarea proiectelor de ordine, regulamente, dispoziţii şi altor acte normative la nivel de instituție în domeniul sănătăţii publice;
    • Informarea colaboratorilor privind apariția/publicarea de acte normative noi;
    • Actualizarea permanentă a informațiilor referitoare la noile modificări de legislație și punerea la dispoziția colaboratorilor din instituție a noilor informații și implicații pentru activitatea acestora;
    • Asigura consultanța juridică a colaboratorilor Agenției pe problemele din domeniul de activitate a instituției;
    • Analizarea și aprobarea documentelor furnizate de direcții;
    • Participarea la negocierea contractului colectiv de munca;
    • Participă la audiențe în cadrul examinării cazurilor contravenționale;
    • Urmărirea procesului de respectare a legalității în cazul încheierii, modificării și desfacerii contractelor individuale de muncă.

     

    Cerințe specifice pentru participare la concurs:

     

    • Studii superioare juridice;
    • Experiență profesională în domeniu- minimum 3 ani, confirmată documentar;
    • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point

    Bibliografia:

     

    1.Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008

    2.Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008

    3.Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016

    4.Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative

    5.Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995

    6.Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

    7.Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător

    8.Legea nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ

    9.Legea nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului

    10.Legea 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului

    11.Hotărârea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

    12.Codul Contravențional al Republicii Moldova

    13.Codul Civil

    14.Codul de procedură civilă

    15.Codul muncii

     

     

    1. Șef direcție (Centrul de Sănătate Publică) (fpc)

    Scopul general al funcției: Asigurarea managementului activității Centrului de Sănătate Publică (în continuare Centru), prin coordonarea procesului de implementare la nivel local a  politicilor statului în domeniul de competență: supravegherea de stat în sănătate; promovarea și protecția sănătății; monitorizarea și evaluarea stării de sănătate a populației din teritoriul deservit.

     

    Atribuțiile de bază:

     

    • Organizarea și dirijarea activității Centrului;
    • Asigurarea planificării activității Centrului;
    • Asigurarea implementării la nivel teritorial a Programelor naționale în domeniul sănătății;
    • Înaintarea în adresa autorităților publice locale a propunerilor privind executarea legislației sanitare;
    • Monitorizarea și evaluarea stării de sănătate a populației din teritoriul deservit
    • Asigurarea realizării planurilor de dezvoltare social și economică la nivel local;
    • Acordarea ajutorului consultativ specialiştilor din sistemul de sănătate, învățământ, altor departamente şi organizaţii, populaţiei în probleme de promovarea sănătăţii;
    • Sesizarea autorităților publice locale privind situația în domeniul sănătății publice în teritoriul deservit;
    • Dezvoltarea strategiilor de comunicare în diferite aspecte ale promovării modului sănătos de viață
    • Asigurarea elaborării notelor informative în adresa Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, privind activitatea Centrului.

     

    Cerințe specifice pentru participare la concurs

    • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice;
    • Experiență profesională în domeniu nu mai puțin de 2 ani
    • Pregătire postuniversitară, confirmată documentar.
    • Categorii de atestare, confirmate documentar.
    • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point

    Bibliografia:

     

    1.Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008

    2.Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008

    3.Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016

    4.Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative

    5.Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995

    6.Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

    7.Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător

    8.Legea nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ

    9.Legea nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului

    10.Legea 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului

    11.Hotărârea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

    12.Codul Contravențional al Republicii Moldova

    13.Codul Civil

    14.Codul de procedură civilă

    15.Codul muncii

Comments on 'Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției control de stat în sănătate (inspecție)' (0)

Comments are closed.