Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției de audit intern

Posted on 03/03/2020 in Posturi vacante by admin
 • Șef Direcția audit intern – 1 unitate

    

 • Auditor intern principal – 1 unitate

  

Condițiile pentru a candida la o funcție publică:

 

 

La o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază:

 

 1. deține cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cunoaşte limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin(1) lit a) și b) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente  penale nestinse;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această intericție;
 10. nu are interdicția de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

 

Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 

 1. formularul de participare (conform modelului );
 2. CV-ul (conform modelului Europass);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 5. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 6. certificat medical;
 7. cazierul judiciar.

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
 • Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, probei scrise, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 18.03.2020,  până orele 16:30

 

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67/A, et. I, bir. 100

Persoana de contact – Iovu Tatiana

Telefon de contact: (022) 574-580

 

 

Șef direcție  audit intern  B30  (fpc) – 1 unitate

 

Scopul general al funcției: Planificarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea activității de audit intern.  Planificarea misiunii de audit intern aprobată conform Planului anual de acțiuni a Direcției audit intern.

 

Atribuțiile de bază:

 

 1. Realizarea misiunii de audit intern aprobată conform Planului anual de acțiuni a Direcției audit intern.
 2. Raportarea rezultatelor obținute în urma efectuării misiunii de audit intern și monitorizarea acțiunilor ulterioare comunicării rezultatelor.
 3. Coordonarea și implementarea sistemului de management financiar și control intern conform legislației în vigoare.
 4. Raportarea asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatea de audit intern.
 5. Realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;

 

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 1. Studii:superioare, de licenţă sau echivalente în ştiinţe economice, auditului intern, juridice, cursuri de perfecţionare profesională în domeniul de audit administraţiei publice centrale.
 2. Experienţă profesională în domeniu auditului intern sau în serviciul public.
 3. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoştinţe de operare la calculator, nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;
 4. Cunoaşterea principiilor şi tehnicilor contabile; cunoaşterea principiilor de bază în economie şi în domeniul juridic; cunoştinţe generale cu privire la exercitarea auditului intern în instituţiile publice; cunoașterea noţiunilor suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate şi elementele constitutive ale infracţiunii; Abilităţi: planificare, organizare, luare a deciziilor, control, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, coordonare, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, negociere.

Auditor intern principal C43  – 1 unitate

Scopul general al funcției: 1.Planificarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea activității de audit intern. Planificarea misiunii de audit intern aprobată conform Planului anual de acțiuni a Direcției audit intern.

Atribuțiile de bază:

 

 1. Realizarea misiunii de audit intern aprobată conform Planului anual de acțiuni a Direcției audit intern.
 2. Raportarea rezultatelor obținute în urma efectuării misiunii de audit intern și monitorizarea acțiunilor ulterioare comunicării rezultatelor.
 3. Coordonarea și implementarea sistemului de management financiar și control intern conform legislației în vigoare.
 4. Raportarea asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatea de audit intern.
 5. Realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 

 1. Posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 2. Manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 3. Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în ştiinţe economice, auditului intern, juridice, cursuri de perfecţionare profesională în domeniul de audit administraţiei publice centrale.
 4. Experienţă profesională în domeniu auditului intern sau în serviciul public – nu mai puțin de 1 an
 5. Abilități de utilizare a calculatorului (1C, Word, Execel, Power Point).

Bibliografia:

1.Constituția RM;

 1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr. 183 din 11.07.2012 concurenţei
 3. Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat
 4. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional.
 5. Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern
 6. Legea nr.61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit;
 7. Legea nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar;
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 02.07.2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern
 9. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.51 din 23.06.2009 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public;
 10. Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 139 din 20.10.2010 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament – model de funcţionare a unităţii de audit intern);
 11. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public;
 12. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 29.12.2008 cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public;
 13. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 12.10.2012 privind aprobarea Standardelor naţionale de audit intern.

Comments on 'Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției de audit intern' (0)

Comments are closed.