Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției protecția sănătății publice

Posted on 01/07/2020 in Posturi vacante by admin
 • Șef secție sănătatea mediului în cadrul direcției (fpc)

 

ANSP (sediul central) – 1unitate

Condițiile pentru a candida la o funcție publică:

 

La o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază:

 

 1. deține cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cunoaşte limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin(1) lit a) și b) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente  penale nestinse;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această intericție;
 10. nu are interdicția de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

 

Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 

 1. formularul de participare ((conform modelului));
 2. CV-ul (conform modelului Europass);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 5. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 6. certificat medical ;
 7. cazierul judiciar.

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
 • Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, probei scrise, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită pentru depunerea  Dosarului de concurs – 15.07.2020,  până orele 16:30

 

Adresa poştală: mun.Chişinău, str. Gh. Asachi, 67/A, et. I, bir100.

Persoana de contact – Iovu Tatiana. Telefon de contact: (022) 574-580

 

 • Șef secție sănătatea mediului în cadrul direcției (fpc) – 1 unitate,

 

Scopul general al funcției: Prevenirea impactului factorilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei. Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul sănătății mediului, elaborarea documentelor normative şi metodologice privind efectuarea supravegherii sanitaro-epidemiologice a calităţii apei potabile.

 

Atribuțiile de bază:

 

 • Elaborarea şi promovarea planurilor şi programelor naţionale, a rapoartelor naţionale în domeniul Sănătăţii Mediului ;
 • Planificarea, coordonarea și monitorizarea controlului de stat asupra respectării legislației în domeniul de competență la nivel național;
 • Participarea la dirijarea activităților inspecției în domeniul respectării legislației la nivel regional și teritorial;
 • Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ specialiştilor CSP teritoriale în problemele sănătăţii mediului
 • Organizarea conlucrării cu alte servicii, ministere şi departamente, cu autorităţile locale şi organizaţiile non-guvernamentale;
 • Întocmirea proceselor verbale de constrîngere administrativă în cazul stabilirii abaterilor de la legislația sanitară în vigoare;
 • Monitoringul calităţii apei potabile şi a surselor de apă potabilă şi elaborarea programelor de studio
 • Avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi cu referire la calitaea factorilor din mediul ambiant

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs

 

 • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice
 • Experiență profesională în domeniu nu mai puțin de 2 ani, confirmată documentar;
 • Pregătire postuniversitară, confirmată documentar;
 • Categorii de atestare, confirmate documentar;
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point;

Bibliografia:

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
 2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
 3. Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 
 4. Legea nr. 780/ 2001 privind actele legislative;
 5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995;
 6. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;
 7. Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 8. Legea cu privire la protecția aierului atmosferic nr.1422 din 12.1997
 9. Legea cu privire la apa potabilă nr.182 din 19.12.2019
 10. Legea cu privire la autorizarea lucrărilor în construcții nr.163 din 09.07. 2010

Comments on 'Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției protecția sănătății publice' (0)

Comments are closed.