Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, Specialist superior Serviciul contractare, relații cu beneficiarii din sănătate al Direcției autorizare și acreditare în sănătate

Posted on 03/03/2020 in Posturi vacante by admin

Specialist superior Serviciul contractare, relații cu beneficiarii din sănătate al Direcției autorizare și acreditare în sănătate (C-51)  1 unitate

 

Condițiile pentru a candida la o funcție publică 

La o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază: 

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. cunoaște limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin(1) lit. a) și b) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente  penale nestinse;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Abilități: Lucru cu informația, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

 

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect față de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs: 

 1. formularul de participare (conform modelului);
 2. CV-ul (conform modelului Europass);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
 5. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 6. certificat medical;
 7. cazierul judiciar.

 

Modalitatea de depunere a documentelor: 

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora;
 • Candidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu condiția că candidații , care au depus dosarul prin poștă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, probei scrise, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 18.03.2020,  până orele 16:30

Adresa poștală: Chișinău, str. Gh. Asachi, 67/A, et. I, bir.100.

Persoana de contact – Iovu Tatiana. Telefon de contact: (022) 574-580

 

Scopul general al funcției: asigurarea planificării și desfășurării procesului de evaluare și acreditare a instituțiilor medico-sanitare și întreprinderilor farmaceutice.

 

Sarcinile de bază:

 1. Avizarea administrației instituțiilor și întreprinderilor medico-sanitare și farmaceutice referitor la inițierea procedurii de acreditare;
 2. Elaborarea proiectelor contractelor de evaluare a instituțiilor și întreprinderilor medico-sanitare și farmaceutice.
 3. Acordarea consultanței în vederea pregătirii dosarului de acreditare a instituțiilor și întreprinderilor medico-sanitare și farmaceutice;
 4. Asigurarea colaboratorilor direcției cu materialele de referință pentru evaluarea curentă anuală a instituțiilor și întreprinderilor medico-sanitare și farmaceutice acreditate;

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii superioare în drept/economie/comunicare
 • Experiență în domeniu nu mai puțin de 1 an.
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point

 

Abilități:

Lucru cu informația, organizare, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

 

Atitudini/Comportamente:

Responsabilitate, disciplină, respect fată de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Bibliografia

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008
 2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008
 3. Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016
 4. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative
 5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995
 6. Legea nr.552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
 8. Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică
 9. Legea nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice
 10. Legea nr. 382/1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor
 11. Legea nr. 42/2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane
 12. Legea nr. 186/2008 privind securitatea și sănătatea în muncă
 13. Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător
 14. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008.
 15. Hotărîrea Guvernului nr.1090 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cu modificările şi completările ulterioare
 16. Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 20 august 2002 cu privire la stabilirea taxelor pentru evaluarea şi acreditarea unităților medico-sanitare şi farmaceutice, cu modificările şi completările ulterioare.

Comments on 'Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, Specialist superior Serviciul contractare, relații cu beneficiarii din sănătate al Direcției autorizare și acreditare în sănătate' (0)

Comments are closed.