ANUNȚ Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Direcției juridice

Posted on 02/12/2019 in Posturi vacante by admin

1.Specialist principal (fpe) : 1 unitate  ANSP

Condițiile pentru a candida la o funcție publică:

 La o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază:

 deține cetăţenia Republicii Moldova;

 1. cunoaşte limba de stat;
 2. are capacitate deplină de exerciţiu;
 3. nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 4. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin(1) lit a) și b) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente  penale nestinse;
 8. nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această intericție;
 9. nu are interdicția de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

 Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 1. formularul de participare (conform modelului anexat la prezentul anunț);
 2. curricumul vitae (CV);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 5. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 6. certificatul medical;
 7. cazierul judiciar.
 8. declarație pe propria răspundere privind integritatea instituțională (persoana nu se află în situație de incompatibilitate, restricții de ierarhie, conflict de interese conform anexei nr.3 la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs).  

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
 • Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau poștă electronică.
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 18.12. 2019,  până orele 16:30.

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67/A, et. I, bir. 100.

Persoana de contact – Iovu Tatiana.

Telefon de contact: (022) 574-580.

 1. Specialist principal, (fpe) – 1 unitate

Scopul general al funcției: Asigurarea juridică a activităţii Agenției şi respectarea uniformă a legislației, perfecționarea legislației Republicii Moldova, prin reglementarea chestiunilor ce ţin de competenţa ANSP, precum şi îmbunătăţirea calităţii proiectelor de ordine, regulamente, acte normative.

Atribuțiile de bază:

 • Asigurarea respectării legislației în toate domeniile de activitate ale Agenției;
 • Acordarea asistenței juridice în fața instanțelor judecătorești de toate nivelele;
 • Reprezentarea intereselor Agenției în  instituțiile specializate, în organele administrației publice centrale și locale;
 • Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Agenției în raporturile cu autoritățile publice;
 • Participarea la elaborarea proiectelor de ordine, regulamente, dispoziţii şi altor acte normative la nivel de instituție în domeniul sănătăţii publice;
 • Informarea colaboratorilor privind apariția/publicarea de acte normative noi;
 • Actualizarea permanentă a informațiilor referitoare la noile modificări de legislație și punerea la dispoziția colaboratorilor din instituție a noilor informații și implicații pentru activitatea acestora;
 • Asigura consultanța juridică a colaboratorilor Agenției pe problemele din domeniul de activitate a instituției;
 • Analizarea și aprobarea documentelor furnizate de direcții;
 • Participarea la negocierea contractului colectiv de munca;
 • Participă la audiențe în cadrul examinării cazurilor contravenționale;
 • Urmărirea procesului de respectare a legalității în cazul încheierii, modificării și desfacerii contractelor individuale de muncă.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii superioare juridice;
 • Experiență profesională în domeniu- minimum 3 ani, confirmată documentar;
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point

Bibliografia:

  1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008
  2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008
  3. Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016 
  4. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative
  5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995
  6. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
  7. Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
  8. Legea nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ
  9. Legea nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului
  10. Legea 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului
  11. Hotărârea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
  12. Codul Contravențional al Republicii Moldova
  13. Codul Civil
  14. Codul de procedură civilă
  15. Codul muncii
https://old.ansp.md/wp-content/uploads/2019/12/Formular-de-participare.pdf

Comments on 'ANUNȚ Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Direcției juridice' (0)

Comments are closed.