În atenția agenților economici! Referiri de rigoare privind procedura de autorizare sanitară a obiectivelor economiei naționale.

Posted on 15/06/2018 in Comunicat de presă,Expertiza sanitară by admin

În vederea elucidării procedurii de autorizare sanitară la interpelările/sesizările unor operatori economici  în legătură cu reformarea Serviciului de supraveghere de stat a sănătății publice, Agenția Națională pentru Sănătate Publică relatează următoarele:

Autorizarea sanitară de funcționare a obiectivelor economiei naționale se efectuează în conformitate cu prevederile articolului 232 din Legea Nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, Nr.67, art.183).

În acest context, se supun autorizării sanitare de funcționare:

1) obiectivele nou-construite, reconstruite, reprofilate și modernizate, cu excepția obiectivelor din lanțul alimentar care sunt supuse înregistrării sau autorizării sanitar-veterinare de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
2) obiectivele în funcțiune, cu excepția obiectivelor din lanțul alimentar care sunt supuse înregistrării sau autorizării sanitar-veterinare de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Lista de activități ale unităților comerciale pentru care se eliberează autorizații sanitare de funcționare este prevăzută la anexa nr. 2.
(2) Autorizarea sanitară de funcționare a obiectivelor nou-construite, reconstruite, reprofilate și modernizate este obligatorie pentru toate categoriile de obiecte economice, cu excepția prevăzută la alin. (1) pct. 1), cu respectarea cerințelor Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, indiferent de tipul de proprietate și genul de activitate, numărul lucrătorilor sau volumul producției, și se realizează la etapa de dare în exploatare a obiectivelor.
(3) Autorizarea sanitară de funcționare se efectuează în baza principiului ghișeului unic pentru:
1) obiectivele nou-construite, reconstruite, reprofilate, modernizate în baza materialelor supravegherii de stat a sănătății publice preventive asupra obiectivelor în construcție, reconstrucție, reprofilare și modernizare, la toate etapele stabilite – atribuirea terenurilor pentru construcție, expertiza sanitară a documentelor de proiectare, recepția obiectivelor în exploatare, rezultatele investigațiilor de laborator și măsurărilor instrumentale, efectuate la darea în exploatare a obiectivului;
2) obiectivele în curs de desfășurare a activității, în baza evaluării riscurilor, cu aplicarea cercetărilor de laborator și, după caz, măsurărilor instrumentale în urma cărora se estimează nivelul de aplicare și respectare a regulamentelor sanitare în/la:
a) spațiile unităților economice;
b) documentația pentru procesul tehnologic de producere;
c) asigurarea personalului cu echipament individual de protecție și condiții de igienă;
d) estimarea sistemelor de control și eficacitatea acestora pentru sănătatea publică;
e) recoltarea mostrelor de produse sau factorilor de mediu, efectuarea măsurărilor factorilor fizici din mediu.
(4) Obiectivele a căror activitate prevede funcționarea pe un termen mai mic de un an, având activități sezoniere, zonele și bazele de odihnă și de întremare a populației se autorizează sanitar în fiecare an înainte de începerea activităților și prestarea serviciilor sezoniere.
(5) Pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare, proprietarul sau deținătorul dreptului de folosință asupra obiectivului ori reprezentantul acestora adresează o cerere către organul de stat de supraveghere a sănătății publice sau către subdiviziunile teritoriale ale acestuia. La cerere se anexează:
1) confirmarea înregistrării agentului economic în Republica Moldova;
2) copia de pe actul ce confirmă dreptul de proprietate sau dreptul de folosință asupra spațiului;
3) copia de pe lista grupelor de produse (mărfuri)/servicii ce urmează a fi fabricate, depozitate, comercializate, prestate.
(6) Specialiștii organului de supraveghere de stat a sănătății publice sau ai subdiviziunii teritoriale a acestuia în a cărei rază de activitate se află obiectivul verifică corespunderea acestuia cu condițiile de autorizare, stabilite prin normele sanitare în vigoare. În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, în urma vizitei la fața locului, se întocmește procesul-verbal de examinare a obiectivului, în care se indică corespunderea sau necorespunderea criteriilor sanitare stabilite pentru autorizarea sanitară de funcționare a obiectivului și, după caz, se prescriu măsuri de remediere.
(7) Autorizația sanitară de funcționare se eliberează gratis, pe un termen de cel mult 5 ani, în decurs de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, în cazul în care obiectivul/activitatea corespunde normelor sanitare. În cazul necorespunderii grave cu normele sanitare și al imposibilității înlăturării neconformităților depistate, se emite refuz de autorizare sanitară și se eliberează o prescripție sanitară. În cazul în care solicitantul nu primește răspuns în termenul stabilit de prezentul alineat, se consideră că obiectivul/activitatea a fost autorizat/ autorizată tacit.
(8) În caz de schimbare sau extindere a genurilor de activitate ale solicitantului, se solicită o autorizație sanitară de funcționare nouă în condițiile respectării legislației sanitare.
(9) Autorizația sanitară de funcționare se eliberează pe un formular tipizat, conform anexei nr. 3, și se semnează de către conducătorul organului de supraveghere de stat a sănătății publice sau, după caz, de conducătorul subdiviziunii teritoriale a acestuia.
Concomitent cu modificările, inclusiv structurale la nivel teritorial, modalitatea de depunere a solicitărilor de către operatorii economici, termenii de eliberare, nu au fost modificate. În acest context menționăm îndeplinirea întocmai a prevederilor Legii nr. 161/2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 496), Hotărârii Guvernului nr. 1090 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (MO 20.12.2017, nr. 440, art. nr. 1214), Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 778 din 04 octombrie 2013 cu privire la unele măsuri de implementare a ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător și Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1439 din 17.12.2014 „Cu privire la Ghișeul unic în activitatea instituțiilor Serviciului  de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice”.

Astfel, în toate structurile teritoriale existente, la nivel de municipii și raioane, s-au păstrat Ghișeele unice, unde operatorii economici pot depune solicitări de eliberare a Autorizațiilor sanitare de funcționare.

 

 

 

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media 022574700

Pentru mai multe informații  apelați la tel.:022574679; 022574502; 022574666

Comments on 'În atenția agenților economici! Referiri de rigoare privind procedura de autorizare sanitară a obiectivelor economiei naționale.' (0)

Comments are closed.