MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, anii 2014-2016

Posted on 03/10/2016 in Simpozioane (congrese, conferințe) by admin

1. Conferinţa Ştiinţifico-practică Naţională cu participare Internaţională „Sănătatea Ocupaţională: probleme şi realizări” Ediţia – I-a, 5-7 iunie, 2014, Chişinău, Republica Moldova; organizator: Centrul Naţional de Sănătate Publică, Societatea Ştiinţifică a Igieniştilor din RM; 150 participanţi, inclusiv 30 din străinătate (România, Ucraina, Rusia etc.)

Recomandările manifestării ştiinţifice:

– ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 161/85 privind serviciile de sănătate în muncă;
– perfectarea legislaţiei în domeniu şi instituirea Serviciului de Sănătate Ocupaţională în Republica Moldova.

2. Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică cu participare Internaţională „Probleme Actuale ale prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile”, 18-20 iunie 2015, Chişinău, Republica Moldova; organizatori: Centrul Naţional de Sănătate Publică, Societatea Ştiinţifică a Igieniştilor din RM, IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; 150 participanţi, inclusiv 25 din străinătate (România, Ucraina, Ungaria);

Recomandările manifestării ştiinţifice:

– consolidarea cadrului profesional didactic, ştiinţific şi practic pentru cercetarea, identificarea, evaluarea şi monitorizarea factorilor de risc, diminuarea lor şi ameliorarea sănătăţii populaţiei;
– intensificarea activităţilor în vederea aprobării de către Guvernul Republicii Moldova şi implementării Planului de acţiuni privind prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile;
– participarea la activităţile intersectoriale în vederea realizării acţiunilor de management al riscului în bolile netransmisibile;
– susţinerea, încurajarea şi promovarea activităţilor tuturor partenerilor, care realizează măsuri eficiente de combatere a factorilor de risc în bolile netransmisibile şi de fortificare a stării de sănătate a populaţiei.

3. Conferinţa Ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională „Promovarea sănătăţii – o prioritate a sănătăţii publice”, 23-24 iunie 2016, Orhei, Republica Moldova; organizatori: IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Societatea Ştiinţifică a Igieniştilor din RM, Centrul Naţional de Sănătate Publică, Centrul de Sănătate Publică Orhei; 150 participanţi, inclusiv 30 din străinătate (România, Ucraina, Norvegia, Ungaria etc.).

Recomandările manifestării ştiinţifice:

– crearea capacităţilor instituţionale pentru promovarea sănătăţii în cadrul CNSP, CSP şi instituţiilor medico-sanitare publice de asistenţă medicală primară;
– consolidarea cadrului profesoral-didactic, ştiinţific şi practic pentru perfecţionarea curriculei şcolare, programelor de studii la promovarea sănătăţii pentru studenţi, rezidenţi, medici la reciclare, cu includerea compartimentului de promovare a sănătăţii şi extinderea cercetărilor ştiinţifice în domeniu, inclusiv de organizare a unor teleconferinţe în domeniul sănătăţii publice cu experţii din Ucraina la IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, de constituire a unei reţele naţionale de şcoli care să promoveze sănătatea şi punerea în aplicare a programelor de promovare a sănătăţii la locul de muncă, prin activităţi fizice, alimentaţie sănătoasă, evitarea stresului etc.;
– conjugarea eforturilor în vederea realizării Programului naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020.

4. Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică cu participare Internaţională „Siguranța chimică și toxicologică la confluența între domenii”, Chișinău, 24-25 noiembrie 2016, Republica Moldova. În cadrul Conferinței au fost examinate activitățile intersectoriale în problemele siguranței chimice și toxicologiei, ca problemă de sănătate publică, evaluarea factorilor de risc chimic și rolul aspectelor de mediu, fortificarea capacităților serviciului de supraveghere de stat a sănătății publice în acest domeniu și altele. De asemenea, au fost totalizate realizările activității Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice din Republica Moldova în domeniul siguranței chimice și toxicologiei, fiind puse în discuție perspectivele de dezvoltare a activităților în acest domeniu în conformitate cu bunele practici internaționale.

În rezultatul audierii rapoartelor și propunerilor abordate în cadrul Conferinței și expuse în raportul Directorului general al CNSP, rapoartele și comunicările savanților și specialiștilor din domeniu, participanți la Conferință,

S-A DECIS:

1. A aprecia rolul pozitiv al Conferinței naționale cu participare internațională „Siguranța chimică și toxicologică la confluența între domenii” în schimbul de excelență și impulsionarea activităților în domeniu.
2. A considera ca scop prioritar crearea capacităților instituționale pentru siguranța chimică și toxicologie.
3. A intensifica activitățile în vederea reducerii riscurilor chimice prin intervenții de sănătate publică și extinderea colaborării intersectoriale în acest domeniu.
4. A organiza instruirea permanentă a persoanelor care activează nemijlocit cu substanțele/amestecurile chimice.
5. A susține și a promova crearea parteneriatelor cu societatea civilă, instituțiile de resort și în fortificarea stării de sănătate a populației.

Rezoluția a fost adoptată unanim la data de 25.11.2016

Comments on 'MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, anii 2014-2016' (0)

Comments are closed.