Regulament

Posted by admin

 

REGULAMENT

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (în continuare – Regulament) stabileşte misiunea, domeniile de activitate, funcţiile şi drepturile Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (în continuare – Agenţie), precum şi modul de organizare a activităţii acesteia.

2. Agenţia este autoritate administrativă subordonată Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, cu subdiviziuni teritoriale – centre de sănătate publică, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate.

3. Agenţia este persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie. Sediul Agenţiei se află în mun.Chişinău.

4. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a Agenţiei se efectuează din contul bugetului de stat şi al altor surse, în conformitate cu legislaţia.

5. În cadrul Agenţiei se constituie Consiliul de soluţionare a disputelor, conform prevederilor art.30 alin.(5) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ale cărui componenţă şi regulament de activitate se aprobă de către directorul Agenţiei.

6. În activitatea sa, Agenţia se conduce de Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, ordinele şi dispoziţiile ministrului sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale, precum şi de prezentul Regulament.

 

II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,

FUNCŢIILE ŞI DREPTURILE AGENŢIEI

7. Agenţia are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile de competenţă, în modul stabilit şi în limitele atribuite de cadrul normativ.

8. Agenţia realizează funcţiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:

1) supravegherea de stat, promovarea şi protecţia sănătăţii publice;

2) controlul de stat (inspecţia) în sănătate;

3) monitorizarea şi evaluarea stării de sănătate a populaţiei;

4) acreditarea activităţii instituţiilor medico-sanitare şi farmaceutice;

5) siguranţa ocupaţională.

9. În conformitate cu domeniile de activitate stabilite la pct.8 din prezentul Regulament, Agenţia realizează următoarele funcţii:

1) în domeniul supravegherii de stat, promovării şi protecţiei sănătăţii publice – funcţiile stabilite în art.4 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice;

2) în domeniul controlului de stat în sănătate:

a) efectuarea controlului asupra respectării legislaţiei sanitare, în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;

b) efectuarea controlului circulaţiei medicamentelor, produselor parafarmaceutice, al dispozitivelor medicale, inclusiv al siguranţei radiologice şi nucleare a acestora, a controlului serviciilor prestate de instituţiile medicale şi al activităţii farmaceutice, în conformitate cu Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică şi Legea nr.132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice;

c) efectuarea controlului asupra activităţii în domeniul transplantului, în conformitate cu art.6 din Legea nr.42-XVI din 6 martie 2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane;

d) efectuarea controlului de stat al circulaţiei legale a substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, precum şi controlul activităţii titularilor de autorizaţie/licenţă legate de circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, în conformitate cu art.71 din Legea nr.382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor;

3) în domeniul siguranţei ocupaţionale – efectuarea controlului în domeniul sănătăţii ocupaţionale, conform funcţiilor stabilite în art.7 alin.(2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008;

4) în domeniul monitorizării şi evaluării stării de sănătate a populaţiei:

a) efectuarea analizei, planificării şi integrării serviciilor şi resurselor în sănătate;

b) menţinerea şi gestionarea bazei naţionale de date statistice în sănătate;

5) în domeniul acreditării activităţii instituţiilor medico-sanitare şi farmaceutice – funcţiile stabilite în conformitate cu Legea nr.552-XV din 18 septembrie 2001 cu privire la evaluarea şi acreditarea în sănătate.

10. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:

1) să coordoneze activităţile de prevenţie primară, secundară şi terţiară;

2) să constate contravenţii, să încheie procese-verbale cu privire la contravenţii şi să aplice sancţiuni în conformitate cu Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008;

3) să elibereze prescripţii şi să aplice sancţiuni în temeiul procesului-verbal de control, conform prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;

4) să aplice măsuri restrictive în conformitate cu Legea nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare;

5) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi pentru executarea atribuţiilor sale, informaţii de la autorităţile publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţii şi instituţii, agenţii economici care activează în domenii ce ţin de competenţa sa;

6) să beneficieze de acces la bazele de date oficiale publice în domeniul informaţiei statistice, financiare, fiscale, economice, juridice, metrologice etc., conform procedurii stipulate expres în Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre;

7) să sesizeze autorităţile competente referitor la produsele şi serviciile neconforme;

8) să organizeze şi să efectueze vizite de consultanţă în scopul familiarizării agenţilor economici şi consumatorilor cu cerinţele actelor normative ce ţin de protecţia consumatorilor;

9) să emită decizii, în limita cadrului normativ, privind:

a) sistarea activităţilor persoanelor purtătoare de agenţi patogeni ai bolilor contagioase care prezintă pericol pentru sănătatea publică în virtutea specificului muncii;

b) suspendarea valabilităţii sau retragerea autorizaţiilor sanitare, a avizelor şi certificatelor sanitare;

c) examenul medical şi supravegherea medicală a persoanelor care au fost în contact cu bolnavii contagioşi;

d) colectarea probelor de la persoanele aflate în contact cu sursele de infecţie şi factorii de transmitere;

e) izolarea bolnavilor contagioşi şi a persoanelor suspecte de a fi sursă de agenţi patogeni ce prezintă pericol pentru sănătatea publică;

f) efectuarea dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării în focarele de boli transmisibile, precum şi în încăperile şi teritoriile în care se menţin condiţii pentru apariţia şi răspîndirea infecţiilor;

g) organizarea efectuării vaccinării preventive a populaţiei sau a unor grupuri de persoane, conform indicaţiilor epidemiologice.

 

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI

11. Agenţia este constituită din aparatul central, în a cărui structură intră direcţii, secţii, servicii, şi centrele de sănătate publică.

12. Agenţia este condusă de director, care este numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţie publică de către ministrul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale, în condiţiile legii.

13. Directorul este asistat de patru directori adjuncţi (unul dintre aceştia fiind inspector-şef sanitar de stat), care sînt numiţi în funcţie publică şi eliberaţi sau destituiţi din funcţie publică de către ministrul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale, în condiţiile legii.

14. Directorul Agenţiei îndeplineşte următoarele funcţii:

1) organizează şi dirijează activitatea Agenţiei;

2) asigură coordonarea şi supravegherea activităţii Agenţiei, inclusiv activitatea centrelor de sănătate publică;

3) poartă răspundere personală pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Agenţiei;

4) organizează şi implementează sistemul de management financiar, control şi audit intern, poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Agenţiei şi a patrimoniului public aflat în gestiune;

5) asigură funcţionalitatea Consiliului de soluţionare a disputelor;

6) stabileşte atribuţiile directorilor adjuncţi şi ale conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Agenţiei;

7) semnează actele pe chestiuni ce ţin de competenţa Agenţiei;

8) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale personalului Agenţiei, în condiţiile legii;

9) acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Agenţiei, în condiţiile legii;

10) aprobă sau modifică statele de personal şi schema de încadrare ale Agenţiei, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale structurii şi efectivului-limită stabilite de Guvern;

11) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor interne ale Agenţiei;

12) emite ordine şi dispoziţii executorii pentru angajaţii Agenţiei şi verifică executarea acestora;

13) exercită alte atribuţii în corespundere cu funcţiile atribuite, conform prevederilor actelor legislative speciale ce reglementează relaţiile în subdomeniile sau în sferele de activitate.

15. Directorul, directorii adjuncţi ai Agenţiei şi conducătorii centrelor de sănătate publică, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea subdiviziunilor.

16. Dreptul la prima semnătură, pe toate actele Agenţiei, îl are directorul. În lipsa directorului, dreptul la semnătură îi revine directorului adjunct. În conformitate cu legislaţia în vigoare, unele acte ale Agenţiei pot fi semnate de alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Agenţiei în temeiul ordinului directorului.

Persoanele învestite cu dreptul de semnătură, inclusiv executorii documentelor, poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.

17. Inspectorul-şef sanitar de stat coordonează realizarea funcţiei de control de stat (inspecţie) a Agenţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi ale Metodologiei de control.

18. Centrele de sănătate publică sînt subdiviziuni teritoriale ale Agenţiei, fără personalitate juridică, care asigură coordonarea activităţilor la nivelul teritoriului deservit conform atribuţiilor stabilite în art.17 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi regulamentelor aprobate de directorul Agenţiei.

19. Centrul de sănătate publică este condus de un şef, asistat în activitatea sa de 1-2 şefi adjuncţi (în funcţie de teritoriul deservit), unul din ei fiind inspector sanitar de stat.

20. Inspectorul sanitar de stat al Centrului de sănătate publică se subordonează, în activitatea sa de realizare a funcţiei de control de stat/inspecţie, inspectorului-şef sanitar de stat.

21. Pentru eficientizarea comunicării şi colaborării intersectoriale, susţinerea dezvoltării instituţionale şi a transparenţei activităţii, pe lîngă Agenţie se instituie Consiliul de coordonare, fără personalitate juridică, care activează în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale.

22. Consiliul de coordonare examinează şi coordonează strategia de dezvoltare instituţională a Agenţiei, proiectul de buget, planurile şi rapoartele anuale de activitate, coordonează principalele direcţii de acţiune în domeniile de strategie, organizare şi funcţionare, examinează alte subiecte de importanţă pentru Agenţie propuse de directorul acesteia sau de membrii Consiliului.

23. Consiliul de coordonare este compus din 7 persoane: ministrul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale (care este şi preşedinte), preşedintele comisiei de profil a Parlamentului, consilierul principal de stat al Prim-ministrului în domeniul ocrotirii sănătăţii, secretarul de stat în domeniul sănătăţii publice, secretarul de stat al Ministerului Finanţelor, reprezentantul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, reprezentantul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

24. La şedinţele Consiliului de coordonare participă, în mod permanent, reprezentantul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (fără drept de vot), precum şi pot participa (ca invitaţi) şi alte persoane, reprezentanţi ai societăţii civile, ai instituţiilor academice şi ai organizaţiilor internaţionale.

25. Prin ordin al directorului Agenţiei, pot fi înfiinţate comisii şi grupuri de lucru pentru realizarea activităţilor în domeniile de competenţă. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii.

26. Agenţia colaborează cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu societatea civilă şi cu structurile internaţionale.

I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Consiliul de coordonare

Consiliul de soluţionare a disputelor

Direcţia promovarea sănătăţii

Direcţia prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile

Direcţia prevenirea şi controlul bolilor transmisibile

Secţia supravegherea epidemiologică a bolilor cu factor de transmitere alimentar şi hidric

Secţia supravegherea epidemiologică a bolilor extrem de contagioase, zoonoze şi parazitoze

Secţia supravegherea epidemiologică a bolilor prevenibile prin vaccinări cu depozitul naţional de vaccinuri

Secţia supravegherea epidemiologică a infecţiei cu HIV şi hepatite virale

Secţia supravegherea epidemiologică a gripei şi a infecţiilor respiratorii virale acute

Secţia supravegherea epidemiologică a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi rezistenţă antimicrobiană

Direcţia management al urgenţelor de sănătate publică

Direcţia diagnostic de laborator în sănătate publică

Laboratorul virusologic (cu statut de secţie)

Laboratorul microbiologie sanitară (cu statut de secţie)

Laboratorul de încercări chimice şi măsurări instrumentale (cu statut de secţie)

Laboratorul toxicologie experimentală cu vivariu (cu statut de secţie)

Laboratorul microbiologic (cu statut de secţie)

Direcţia protecţia sănătăţii publice

Secţia sănătatea nutriţională şi a copiilor

Secţia sănătatea mediului

Secţia sănătatea ocupaţională, siguranţa chimică şi toxicologie

Secretariatul pentru înregistrarea produselor biocide (cu statut de serviciu)

Secţia radioprotecţie

Secţia expertiză sanitară

Secţia analiza şi evaluarea riscurilor

Direcţia cercetare şi inovare în domeniul sănătăţii publice

Laboratorul ştiinţific hepatite virale şi alte infecţii hemotransmisibile (cu statut de secţie)

Laboratorul ştiinţific infecţii respiratorii virale (cu statut de secţie)

Laboratorul ştiinţific management în cercetare şi sănătate publică (cu statut de secţie)

Laboratorul ştiinţific igiena radiaţiilor şi radiobiologie (cu statut de secţie)

Laboratorul ştiinţific sănătatea şi factorii determinanţi (cu statut de secţie)

Laboratorul ştiinţific pericole chimice şi toxicologie (cu statut de secţie)

Direcţia control de stat în sănătate (Inspectorat)

Secţia managementul şi metodologia controlului în sănătate publică

Secţia managementul şi metodologia controlului instituţiilor medico-sanitare

Secţia managementul şi metodologia controlului în domeniul activităţii farmaceutice şi dispozitivelor medicale

Serviciul managementul şi metodologia controlului circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor

Serviciul managementul şi metodologia controlului în domeniul transplantului

Secţia managementul şi metodologia controlului în domeniul siguranţei ocupaţionale

Secţia protecţia consumatorului

Direcţia analiză, planificare şi integrare a serviciilor şi resurselor în sănătate

Secţia evaluarea serviciilor medicale integrate şi programe naţionale

Secţia conturi naţionale în sănătate

Serviciul dezvoltarea resurselor umane în sănătate ale Reţelei de Sănătate a Europei de Sud-Est

Direcţia management date în sănătate

Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Direcţia managementul calităţii serviciilor de sănătate

Direcţia autorizare şi acreditare în sănătate

Secţia evaluarea şi acreditarea instituţiilor medico-sanitare

Serviciul evaluarea şi acreditarea întreprinderilor farmaceutice

Serviciul contractare, relaţii cu beneficiarii din sănătate

Direcţia audit intern

Direcţia financiară

Direcţia juridică

Direcţia resurse umane

Direcţia patrimoniu şi deservire utilaj medical, achiziţii

Secţia deservire tehnică a edificiilor şi comunicaţiilor

Serviciul gospodăresc

Serviciul transport

Serviciul deservire utilaj medical

Secţia managementul documentelor

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media

Ghişeul unic (cu statut de serviciu)

10 centre de sănătate publică (conform listei, cu statut de direcţie)

 

II. LISTA

centrelor de sănătate publică şi teritoriul deservit

1. Centrul de sănătate publică Chişinău (mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Străşeni şi Dubăsari)

2. Centrul de sănătate publică Bălţi (mun. Bălţi, raioanele Rîşcani, Glodeni, Sîngerei şi Făleşti)

3. Centrul de sănătate publică Edineţ (raioanele Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni)

4. Centrul de sănătate publică Soroca (raioanele Soroca, Drochia şi Floreşti)

5. Centrul de sănătate publică Ungheni (raioanele Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni)

6. Centrul de sănătate publică Orhei (raioanele Orhei, Rezina, Teleneşti şi Şoldăneşti)

7. Centrul de sănătate publică Hînceşti (raioanele Hînceşti, Leova, Cimişlia şi Basarabeasca)

8. Centrul de sănătate publică Căuşeni (raioanele Căuşeni, Anenii Noi şi Ştefan Vodă)

9. Centrul de sănătate publică Comrat (UTA Găgăuzia)

10. Centrul de sănătate publică Cahul (raioanele Cahul, Cantemir şi Taraclia)

 

III. STRUCTURA-TIP

a Centrului de sănătate publică

Conducerea

Subdiviziunea protecţia sănătăţii publice

Subdiviziunea controlul bolilor netransmisibile şi promovarea sănătăţii

Subdiviziunea controlul bolilor transmisibile şi managementul urgenţelor de sănătate publică

Subdiviziunea monitorizarea şi analiza datelor

Subdiviziunea control de stat în sănătate (inspecţie)

Subdiviziunea diagnostic de laborator

Subdiviziunea financiară (se instituie după caz)

Subdiviziunea juridică (se instituie după caz)

Subdiviziunea tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (se instituie după caz)

Subdiviziunea managementul documentelor

Subdiviziunea administrativ-gospodărească

Ghişeul unic

[Anexa nr.2 în redacţia Hot.Guv. nr.257 din 28.03.2018, în vigoare 30.03.2018]