Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare şi inovare a sectorului ştiinţific în 2017 – examinate la ședința Consiliul ştiinţific al CNSP

Posted on 12/12/2017 in Comunicat de presă by admin

La 11.12.2017, în cadrul ședinței Consiliului științific au fost examinate rezultatele activității de cercetare-dezvoltare și inovare, realizate de sectorul științific al Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP). Conform raportului prezentat de dl Constantin Spînu, dr. hab. șt. med., prof.univ., director adjunct cercetare și inovare,  în anul de referință – 2017, în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al RM ( nr.259-XV din 2004) și Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (nr.XVI-10 din 03.02.2009), sectorul științific și-a orientat activitatea de cercetare şi inovare asupra problemelor prioritare de sănătate publică ale societăţii, fiind axată pe optimizarea măsurilor de supraveghere a sănătăţii publice, controlul şi răspunsul la infecţiile transmisibile, inclusiv emergente / reemergente și maladiile netransmisibile.

consiliu

Astfel, pentru rezultatele obținute sectorul ştiinţific a fost reacreditat în a.2015 de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare la profilul „Igiena şi Epidemiologie” cu acordarea categoriei A – la  calificativul organizaţiei cu recunoaştere internaţională, și calificativul „bine” – la performanţa profilului de cercetare “Igienă şi Epidemiologie”, CNSP fiindu-i acordată Diploma de Recunoștință pentru performanțele deosebite în cercetare.

consiliu 2

La Seminarul de profil “Igienă” (președinte dl Ion Bahnarel, dr.hab.șt.med., prof.univ.) și Consiliul științific specializat de susținere a tezelor de doctor și doctor habilitat în medicină, specialitatea 331.02 Igienă au fost susținute: 2 teze de doctorat (d.d. Mariana Zavtoni, Aliona Serbulenco); în vederea instituirii Consiliului științific specializat dosarul de acte a tezei de doctorat a fost prezentat spre examinare la CNAA (teza dl Serghei Vîrlan) și prezentate spre examinare la ședința Seminarului de profil materialele tezei de doctorat (dnei Elena Jardan).

Potenţialul de cadre ştiinţifice al CNSP este constituit din 105 unități de funcţii, dintre care 57 cercetători ştiinţifici sunt implicați în activitatea de cercetare-dezvoltare, inclusiv 9 dr. hab. șt. med. şi 26 dr.șt.med./biol, 7 continuă studiile prin doctorat, dintre care 6 la Școala de doctorat din cadrul IP USMF „Nicolae Testemițanu”. În 2017, 2 persoane au absolvit studiile postuniversitare ciclul III, doctorantura, 4 persoane titulare abilitate de către CNAA cu dreptul de conducător de doctorat, 10 referenţi oficiali ai tezelor la specialităţile ştiinţifice Igiena, Epidemiologie şi Microbiologie care frecvent sunt nominalizaţi membri ai Consiliilor ştiinţifice specializate; materialele a alte 2 persoane au fost prezentate la CNAA pentru obținerea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător.

În continuare raportorul a menționat că finanţarea cercetărilor ştiinţifice se face din bugetul de stat (MSMPS) şi, parţial, din mijloacele speciale, de comun cu subdiviziunile sectorului practic (cheltuieli de regie, procurarea fondurilor fixe, plata pentru internet, implementarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare etc.), fiind alocate pentru 2017   6197,2  mii lei, dintre care pentru programele instituţionale 5922,2 mii lei; pentru proiectul din programul de stat – 185,0 mii lei și pentru proiectul tinerilor cercetători – 90,0 mii lei, care integral au fost folosite.

Colaboratorii sectorului de cercetare, în anul de referință au efectuat cercetări în cadrul a 8 proiecte, inclusiv 6 teme ştiinţifice aplicative instituţionale, un proiect  în cadrul Programelor de stat și un alt proiect pentru tineri cercetători. Relevant, că volumul de cercetări preconizat a fost realizat în termenii stabiliţi la nivel satisfăcător, iar rezultatele au fost prezentate în 165 publicații, inclusiv 2 monografii, 3 ghiduri practice, 4 articole în reviste cu factor de impact, 6 articole în reviste de specialitate în străinătate, 42 articole în reviste naționale cat. B etc., fiind raportate, comunicate sau plasate în postere la 75  foruri ştiinţifice naţionale sau internaţionale (sectorul științific al CNSP a fost organizatorul conferinței științifico-practice „Probleme actuale în sănătatea publică”), inclusiv elaborat și editat nr.1, 2017, al revistei Buletinul AȘM. Științe medicale.consiliu 3

            Realizările științifice sunt cu atât mai importante și valoroase pentru că au stat la baza argumentării elaborării şi fortificării suportului legislativ şi normativ-metodic în domeniul sănătății publice, inclusiv pentru armonizarea lui la rigorile legislaţiei UE – avizate cu propuneri de modificare a unei Legi și a două Hotărâri de Guvern; depuse 2 cereri de brevetare la AGEPI și obţinute 3 hotărâri pozitive pentru brevete de invenţie şi 7 Certificate de inovator, iar fiind expuse la 5 expoziţii internaţionale (Cluj-Napoca, Iaşi – 2, Chișinău – 2), au fost apreciate cu 38 diplome (13 – de excelență, 3 – cu Premiu special) şi menţionate cu 20 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz.

De asemenea, valorificarea rezultatelor se fructifică prin implementarea și realizarea Programelor naţionale, Protocoalelor naţionale clinice, ghidurilor, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, indicaţiilor şi recomandărilor metodice, treningurilor, atelierelor de lucru.

Spre exemplu, tânăra savantă, doctoranda Tatiana Manceva, a fost menționată cu Diploma de gradul III la Concursul lucrărilor tinerilor cercetări în cadrul Conferinței internaționale «Здоровье и окружающая среда” din Minsk, Belarus, și cu Diplomă și premiu bănesc la Concursul pentru Premiul municipal Chișinău pentru tineret în domeniul științei, ediția 2017.

În cadrul ședinței au fost menționate și apreciate ca fiind relevante pentru sectorul științific:

– conlucrarea eficientă a cercetătorilor CNSP cu catedrele Igienă generală, Igienă, Epidemiologie și Microbiologie a USMF „Nicolae Testemițanu”;

– distingerea unor noi dimensiuni în relaţiile de colaborare ştiinţifice internaţionale de parteneriat a CNSP cu OMS, UNICEF, PNUD, USAID, Universitatea de Medicină din Lion (Franţa); Institutul Pasteur din      Sankt-Peterburg (Federaţia Rusă); Agenţia de Protecţie a mediului din Bonn (Germania); Institutul Naţional de cercetare-dezvoltare pentru microbiologie şi imunologie (INCDMI) „Cantacuzino” din Bucureşti (România) etc.

În cadrul ședinței, atât raportorul, cât și în luările de cuvânt au fost menționate unele deficiențe legate de alocarea insuficientă a mijloacelor pentru dotarea adecvată a laboratoarelor cu utilaj, echipament, consumabile pentru realizarea cercetărilor științifice, care, în consecință, împiedică intensificarea activității de brevetare și inovare. De asemenea, lasă de dorit participarea la concursurile proiectelor de cercetări științifice, anunțate de AȘM, precum și calitatea și termenii de prezentare de către laboratoare a materialelor solicitate de AȘM, la fel, și intensitatea prezentării în revistele internaţionale de profil, inclusiv ISI a rezultatelor obţinute, spre publicare.

În rezultatul examinării și dezbaterilor pe marginea raportului, de membrii Comisiei AȘM ( dl Viorel Prisacari, dr.hab.șt.med., prof.univ, membru corespondent și vicepreședinte al AȘM, dl Nicolae Opopol, dr.hab.șt.med., prof.univ., membru corespondent al AȘM) și membrii Consiliului științific al CNSP a fost propus și votat unanim aprecierea activității sectorului stiințific cu calificativul bine.

Hotărârea  Consiliului științific adoptată la finalizarea lucrărilor ședinței prevede  întreprinderea unor măsuri concrete în vederea abordării complexe a problemelor prioritare de sănătate publică la nivel național și internaţional în cadrul realizării proiectelor de cercetare-dezvoltare; asigurarea suportului ştiinţific în elaborarea şi realizarea Programelor naţionale de prevenire şi combatere a maladiilor transmisibile şi necomunicabile; intensificarea activității de brevetare și publicare a rezultatelor obţinute în revistele internaţionale de profil (nu mai puțin de 2 articole per cercetător), inclusiv ISI; conlucrarea cu institutele științifico-practice naţionale în problemele prioritare din domeniul sănătăţii publice în baza contractelor de colaborare; prevederea, pentru fiecare proiect de cercetare, a identificării, evaluării, cuantificării şi a managementului riscurilor pentru sănătatea publică, pronosticarea şi diminuarea impactului negativ al acestora asupra sănătăţii.

Serviciul de presă și relații cu publicul

tel.:  022574700

Pentru mai multe detalii apelați la

tel.:022574777, 022574574; 022574570

Comments on 'Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare şi inovare a sectorului ştiinţific în 2017 – examinate la ședința Consiliul ştiinţific al CNSP' (0)

Comments are closed.