Rezultatele investigaţiilor de laborator ale calităţii apei din sursele acvatice de suprafaţă destinate populației

Posted on 23/04/2020 in Comunicat de presă by massmedia

Apele bazinelor acvatice ale Republicii Moldova sunt folosite de populație pentru alimentarea cu apă, recreere și irigare, în dependență de calitatea acesteia. În prezent, în Republica Moldova pentru alimentarea cu apă potabilă se exploatează 3 prize de apă cu stații de tratare pe râul Nistru și 5 pe râul Prut și se află în gestiunea Î.M.”Apă Canal” teritoriale. Aceste prize de apă sunt amplasate pe toate porțiunile râurilor Nistru și Prut în perimetrul Republicii Moldova și alimentează peste 30% din populația țării cu apă potabilă.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în temeiul actelor normative în vigoare (Legii 10 din 03.02.2009, Legii apelor nr.272 din 23.12.2011, Hotărîrii Guvernului nr. 890 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate ale mediului pentru apele de suprafață, Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică) efectuează supravegherea calităţii apei de suprafaţă în 162 puncte fixe, inclusiv în 27 de puncte pe râurile Nistru şi Prut. Monitorizarea se efectuează la 36 parametri chimici şi 5 microbiologici, inclusiv la parametrii virusologici şi conţinutul de ouă viabile de helminţi.

Conform rezultatelor investigaţiilor de laborator ale calităţii apei din sursele acvatice de suprafaţă organizate în laboratoarele ANSP și Direcţiile CSP teritoriale ale ANSP, în comparaţie cu anul 2018, la parametrii sanitaro-chimici şi microbiologici se denotă o scădere a numărului de rezultate atribuite la clasa I (foarte bună) de calitate a apei şi o creştere considerabilă a numărului de rezultate atribuite la clasa IV (poluată) şi clasa V (foarte poluată). Pentru r. Nistru, ponderea probelor la parametrii sanitaro-chimici atribuite la clasa I (foarte bună) de calitate pentru a.2019 constituie 7% comparativ cu 23% în 2018. De asemenea, pentru r. Prut se atestă o scădere a probelor atribuite la clasa I (foarte bună) de la 30% în 2018, la 9% în 2019 și o creștere a probelor atribuite la clasa IV (poluată) de la 9% în 2018, la 39% în 2019. La parametrii bacteriologici ponderea probelor atribuite la clasa IV (poluată) de calitate pentru r. Nistru a crescut de la 4% – 2018, la 15% – 2019 și pentru clasa V (foarte poluată) de la 16% – 2018, la 32% – 2019, concomitent pentru r. Prut ponderea probelor atribuite la clasa IV (poluată) de calitate s-a mărit de la 8% – 2018 la 12% – 2019.

Înrăutățirea calității apei din bazinele acvatice la parametrii sanitaro-chimici și preponderent microbiologici pot plasa aceste fluvii în categoria IV- poluată și a V-ea –foarte poluată, iar utilizarea lor pentru alimentarea cu apă, recreere și irigare poate constitui o problemă de sănătate publică.

Cauzele principale de poluare a acestor fluvii sunt: apele reziduale neepurate sau parțial epurate din localitățile rurale și urbane deversate în afluenții râurilor Nistru și Prut, apele meteorice neepurate, salubrizarea necorespunzătoare a teritoriilor localităților, nerespectarea zonelor de protecție sanitară a bazinelor acvatice, amplasarea obiectivelor poluante în zona de protecție sanitară a bazinelor acvatice.

Pentru îmbunătățirea calității apelor de suprafață persoanelor fizice/juridice, Administrației Publice Locale, în zona de protecție sanitară a bazinelor acvatice se recomandă de prevăzut măsuri pentru:

  1. Neadmiterea aplicării pesticidelor pe fâşii cu o lăţime de 300 metri de la muchia taluzului riveran al albiei.
  2. Neadmiterea amplasării fermelor şi complexelor zootehnice.
  3. Neadmiterea construcţiei, amplasării şi exploatarea depozitelor pentru păstrarea îngrăşămintelor minerale şi pesticidelor.
  4. Neadmiterea repartizării terenurilor pentru depozitarea deşeurilor menajere şi de producţie.
  5. Neadmiterea tăierii arborilor şi arbuştilor.
  6. Neadmiterea păşunatului în zonele de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă.
  7. Dacă în zona de protecţie a apelor sunt obiective care poluează sursele de apă sau implică pericolul poluării lor se vor prevedea măsuri de transferare a acestora dincolo de hotarele zonei de protecţie.
  8. Elaborarea și implementarea proiectelor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare centralizată a localităților.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-642

Comments on 'Rezultatele investigaţiilor de laborator ale calităţii apei din sursele acvatice de suprafaţă destinate populației' (0)

Comments are closed.