Sănătatea elevilor poate fi asigurată şi prin pregătirea optimă a instituţiilor preuniversitare pentru noul an de învăţământ – 2016-2017.

Posted on 23/08/2016 in Comunicat de presă by admin

Managerii instituțiilor de învățământ preuniversitar și conducătorii organelor teritoriale în domeniul învățământului se vor ghida privind pregătirea instituţiilor preuniversitare pentru anul şcolar 2016-2017 de Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice „Igiena instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal”, aprobate prin Hotărârea medicului – şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 21 din 29.12.2005 (Monitorul Oficial 2006, nr. 146-149, art. 489), Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei nr. 613/441 din 27.05.2013 „Cu privire la Serviciile de Sănătate din instituţiile de învăţământ preuniversitar” şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1000 din 08.10.2012 „Cu privire la aprobarea Standardelor de supraveghere a copiilor în condiţii de ambulatoriu şi a carnetului de dezvoltare a copilului”.
Actualmente, în Republica Moldova funcționează cca. 1300 instituţii preuniversitare (IP), majoritatea din care se confruntă cu multiple probleme.
Pentru buna funcţionare a IP este necesară asigurarea cu apă potabilă şi deversarea apelor reziduale în sistemul de canalizare. Astfel, racordate la sistemul de apeduct sunt 91,1%, iar în 90,7% din IP apele reziduale sunt deversate în sistemul de canalizare, 50,8% din ele dispun de haznale.
Ponderea cea mai mare de IP – 70,6% ,dispun de sistem autonom de încălzire, 23,7% centralizat și 5,7% – de sobe.
Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ, de rând cu cele menţionate sunt necesare şi condiţii pentru organizarea alimentaţiei copiilor. La moment, de cantine dispun cca. 97,2% IP, dintre care cu apă caldă şi rece curgătoare sunt asigurate respectiv 71,9% şi 91,8%, iar 7,5% folosesc apă adusă. De secţii comune, pentru prelucrarea preliminară a legumelor şi cărnii, sunt amenajate şi dispun 62,4% din cantine. În perioada anului de studii 2015-2016 au fost alimentaţi 47,2% din elevii IP, micul dejun au luat 97,6%, iar 12,6% au fost alimentaţi de 2 ori. Asiguraţi cu alimentaţie au fost copiii din clasele primare şi doar o parte mică din clasele gimnaziale, din familii social-vulnerabile. În 1,1% din IP nu a fost organizată alimentaţia.
Pe parcursul a mai multor ani, IP se confruntă cu probleme în asigurarea cu mobilierul care să corespundă taliei elevilor. Pe parcursul anilor de studii 2013-2016 în bănci corect au fost așezați doar cca. 50% din elevi.
În perioada anului şcolar 2015-2016, cu personal medical au fost asigurate 85,5% din IP. Însă, în continuare, persistă problema dotării cu aparataj medical conform normelor sanitare. În prezent, 14,6% din IP nu dispun de cabinete medicale.
Sălile sportive funcţionează în 83,4 % din IP, dintre ele 42,6% dispun de dușuri, şi numai 17,2 % din ele funcționale. Deficiențe au fost constatate și în dotarea sălilor sportive ale IP cu vestiare. La moment, 16,4% din sălile sportive nu dispun de vestiare.
În scopul funcţionării optime şi asigurării condiţiilor sigure de desfăşurare a procesului instructiv-educativ în IP, în anul de studii 2016-2017, este necesar ca:
Managerii IP și conducătorii organelor teritoriale în domeniul învățământului să asigure:
– organizarea examenelor medicale a personalului instituțiilor de învățământ preuniversitar;
– întreprinderea măsurilor de coordonare, în comun cu instituţiile medico-sanitare publice, întru asigurarea cu cadre medicale calificate a instituţiilor de învăţământ preuniversitar;
– pregătirea corespunzătoare a sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, de livrare a agentului termic;
– dotarea cabinetelor medicale cu utilaj medical şi medicamente necesare pentru asistenţa medicală de urgenţă;
– dotarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar cu mobilier conform taliei elevilor;
– dotarea coresapunzătoare a cantinelor cu utilaj tehnologic necesar, frigidere, inventar de tranşare, veselă, etc.

Conducătorii Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău, Direcţiei Sănătăţii şi Asistenţei Sociale a UTA Găgăuzia, Secţiei Sănătate a primăriei mun. Bălţi, Instituţiilor Medico-Sanitare Publice de Asistenţă Medicală Primară teritoriale să întreprindă măsuri întru asigurarea:
– cuprinderii cu examene medicale obligatorii la angajare şi periodice a personalului din instituţiile preuniversitare, conform Ordinelor Ministerului Sănătăţii nr. 255 din 15.11.1996 „Cu privire la organizarea obligatorie a examenului medical al salariaţilor din întreprinderile alimentare, instituţiile medicale, comunale şi cele pentru copii” și nr. 1491 din 29.12.2014 „Cu privire la măsurile de eficientizare a utilizării instalațiilor radiologice”;
– cuprinderii cu examene medicale a copiilor şi adolescenţilor cu eliberarea extrasului din fișa medicală a bolnavului de ambulatoriu, de staționar (f 027/e);
– promovării modului sănătos de viaţă privind profilaxia maladiilor transmisibile și netransmisibile, toxiinfecţiilor alimentare, traumelor, etc. pe întreaga durată de funcţionare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar;
– organizării şi desfăşurării, în comun cu Centrele de Sănătate Publică teritoriale, a seminarelor în vederea instruirii lucrătorilor medicali din instituţiile de învăţământ preuniversitar în probleme referitoare asigurării medico-sanitare a elevilor.
Medicii- şefi ai Centrelor de Sănătate Publică teritoriale:
– vor elabora şi prezenta conducătorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar măsuri de îmbunătăţire şi asigurare permanentă a condiţiilor igienice optime;
– vor organiza şi participa la desfăşurarea seminarelor de instruire igienică a tuturor angajaţilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar interesaţi;
– vor asigura supravegherea sanitară asupra instituţiilor de învăţământ pe toată perioada activităţii, cu întocmirea procesului-verbal de constatare a stării sanitare şi, în caz de necesitate, înaintarea propunerilor privind înlăturarea deficienţelor depistate în termenul stabilit;
– managerilor responsabili, vor înainta propuneri concrete în vederea asigurării cu apă potabilă garantată a instituţiilor de învăţământ preuniversitar.
Important! Îndeplinirea măsurilor sus-menţionate va asigura o pregătire mai optimă a instituţiilor preuniversitare pentru funcţionarea mai sigură pentru sănătatea elevilor şi angajaţilor în anul şcolar 2016-2017.

Servicul de presă şi relaţii
cu publicul 022574700

Pentru mai multe detalii,
apelaţi la tel. : 022574544 ; 022574666

Comments on 'Sănătatea elevilor poate fi asigurată şi prin pregătirea optimă a instituţiilor preuniversitare pentru noul an de învăţământ – 2016-2017.' (0)

Comments are closed.