Şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Posted on 30/01/2020 in Comunicat de presă by massmedia

La 28 ianuarie 2020, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 35 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 12 membri ai Consiliului ştiinţific. Au fost examinate şi aprobate un şir de chestiuni ce ţin de activitatea sectorului științific al instituției. 

Astfel, dl Alexei Ceban, doctorand la studii cu frecvenţă redusă, anul III de studii, a prezentat rezultatele cercetărilor realizate în cadrul tezei de doctorat „Particularităţile epidemiologice a morbidităţii prin tusea convulsivă în condiţiile realizării programului naţional de imunizări”, la specialitatea 331.01 Epidemiologie. În cadrul dezbaterilor, s-a menţionat actualitatea cercetărilor, abordarea metodologică adecvată scopului şi obiectivelor trasate, precum şi faptul că autorul tezei a publicat rezultatele cercetărilor în 13 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 articole în reviste din străinătate recunoscute, 5 articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria B şi 6 teze la foruri ştiinţifice internaţionale. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice, obţinute în anul II de studii prin doctorat au fost adoptate prin vot unanim.

Dra Maria-Victoria Racu, doctorandă anul I de studii, a prezentat audienţei tema, adnotarea, planul de cercetări în cadrul tezei de doctorat. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea problemei propuse pentru cercetare în cadrul tezei de doctorat, metodologia propusă pentru realizarea obiectivelor şi scopului propus, cât şi importanţa teoretică şi aplicativă a rezultatelor ştiinţifice preconizate. De asemenea, au fost prezentate un şir de propuneri privind concretizarea anumitor compartimente ale adnotării, redactarea tehnică a textului precum și respectarea corelației între scopul, obiectivele cercetării și rezultatele scontate. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim tema, adnotarea, planul de cercetări în cadrul tezei de doctorat. În calitate de conducător ştiinţific al tezei de doctorat  a fost aprobat dl Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ., în echipa de îndrumare.

Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat unanim proiectul Ghidului practicCriteriile minime pentru igiena mâinilor în instituţiile rezidenţiale cu îngrijire pe termen lung”; autori – specialiştii ANSP: d.d. Ecaterina Busuioc, master în sănătate publică, Natalia Caterinciuc, dr.şt.med., Vadim Raţa, medic epidemiolog, Ştefan Surdu, medic epidemiolog.; referenţi: d.d. Viorica Coşpormac, dr.şt.med., conf.univ., USMF „N. Testemiţanu”, Diana Spătaru, dr.şt.med., conf.univ., USMF „N. Testemiţanu”. Dna Ecaterina Busuioc, şef secţie, a prezentat audienţei aspectele principale a proiectului ghidului. Membrii Consiliului ştiinţific în luările de cuvânt au menţionat necesitatea şi actualitatea acestui ghid. Ghidul a fost aprobat unanim.

Dna Ana Volneanschi, dr.şt.med., conf.cerc., secretar ştiinţific, a prezentat Informația privind rezultatele concursului ”Program de stat 2020-2023” și argumentarea modificărilor în componența echipelor de cercetare din cadrul proiectelor aprobate spre finanțare. Consiliul științific a luat act de informația prezentată și a aprobat unanim modificările în componența echipelor de cercetare din cadrul proiectelor pentru a fi prezentate Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media: 022574580

Comments on 'Şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică' (0)

Comments are closed.